Page 24-25 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

®
24
®
25
Z
avod za javno zdravlje Pančevo
je specijalizovana javnozdrav-
stvena ustanova preventivnog
tipa koja obezbeđuje zdravstvenu zaštitu
na više nivoa za teritoriju Južnobanatskog
okruga. Ova zdravstvena ustanova, koju
je osnovala Vlada AP Vojvodine, svojom
delatnošću pokriva teritoriju Južnobanat-
skog okruga, površine 4248 km
2
sa 293.730
stanovnika, u okviru kojih se nalazi osam
opština (Alibunar, Bela Crkva, Vršac, Ko-
vačica, Kovin, Opovo, Pančevo i Plandište),
odnosno 94 naseljena mesta.
Svojim stručnim radom i profesional-
nom posvećenošću delatnosti kojom se
bavimo težimo da budemo lideri u cilju
promocije zdravlja, prevencije zaraznih i
nezaraznih bolesti, sprečavanju i smanje-
nju faktora rizika koji utiču na zdravlje
ljudi, kroz multisektorsku saradnju sa
drugim zdravstvenim ustanovama, lokal-
nim samoupravama, predškolskim i škol-
skim ustanovama i drugim vladinim i
nevladinim organizacijama.
U okviru praćenja i analize zdravstve-
nog stanja stanovništva,
kao i korišćenja
zdravstvene zaštite, Zavod prati rad osam
domova zdravlja, dve opšte bolnice
(Pančevo i Vršac), tri specijalne bolnice
(SPB Vršac, SPB Kovin, Specijalna bolnica
za plućne bolesti Bela Crkva), pet ustano-
va socijalne zaštite, dve apotekarske usta-
JUBILEJI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO
Samo hrabri imaju
šansu u budućnosti
Piše: prim. dr
Ljiljana Lazić
Direktorka ZJZ
Pančevo
Na teritoriji
Pančeva i okoli-
ne preventivna
zdravstvena delat-
nost se sprovodi
već 95 godina
u zdravstvenim
ustanovama čiji je
naslednik Zavod
za javno zdravlje
Pančevo.
A samostalno,
Zavod već 25
godina radi na
promociji zdravlja
i prevenciji bolesti
na teritoriji celog
Južnobanatskog
okruga.
Mi smo ovde da
zajedno sa gra-
đanima radimo u
cilju unapređenja
i očuvanja nji-
hovog zdravlja i
očuvanja životne
sredine.
Stari zavod
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO
nove, 178 privatnih zdravstvenih ustano-
va, a od toga 45 lekarskih ordinacija, 82
stomatološke ordinacije, 9 laboratorija i
42 apoteke.
Zavod u okviru svoje delatnosti pred-
laže elemente zdravstvene politike kroz
rad zdravstvenih saveta u lokalnim samo-
upravama, vrši procenu potreba i organi-
zaciju rada zdravstvenih ustanova,
procenu zapošljavanja i upućivanja na
specijalizaciju zdravstvenih radnika, vodi
registre obolelih i umrlih prema dijagno-
zama bolesti, registar hospitalizacija, re-
gistar porođaja i pobačaja za teritoriju
Južnobanatskog okruga.
Stručne službe zavoda u okviru promo-
tivnih aktivnosti sarađuju sa preko 100
osnovnih i preko 20 srednjih škola na te-
ritoriji okruga, kao i sa osam predškolskih
ustanova, u okviru obeležavanja kalenda-
ra zdravlja i svih drugih zdravstveno-vas-
pitnih manifestacija.
U oblasti epidemiologije,
zdravstveni
radnici Zavoda redovno obilaze dve opšte
bolnice, tri specijalne bolnice, osam
domova zdravlja i 48 vakcinalnih punkto-
va, vode registre za rak, akutni koronarni
sindrom i dijabetes, vrše prikupljanje i
obradu prijava zaraznih bolesti kojih je u
2015. godini bilo: pojedinačne prijave 780,
zbirne prijave 1695 (prijavljeno 8951 obo-
ljenje bez gripa), prijava o laboratorijski
utvrđenom uzročniku – 404; prikupljanje,
prijava i odjava epidemija – 27.
U 2015. godini realizovano je i 29.850
sanitarnih pregleda i urađena dezinsekci-
ja prostora na 63.257m2 i deratizacija na
90.867m2.
U oblasti higijene i humane ekologi-
je,
zdravstveni radnici Zavoda u okviru
svoje delatnosti obavljaju sledeće aktiv-
nosti:
Vazduh
Kontinuirani monitoring kvaliteta
vazduha u Pančevu (pet mernih mesta).
Monitoring kvaliteta vazduha u Vršcu
(dva merna mesta).
U 2015. godini je bilo ukupno 9.500
uzoraka i 10.379 parametara za analizu;
Takođe u 2015. godini realizovan je mo-
nitoring kvaliteta vazduha u Smederevu
(dva merna mesta) – 147 uzoraka i 515
parametara za analizu i u Kovinu (tri
merna mesta) – 187 uzoraka i 198 pa-
rametara za analizu.
U oblasti ispitivanja vazduha vrši se i
merenje emisije otpadnih gasova i u 2015.
godini ispitivano je 119 uzoraka.
Kontinuirano se sprovodi i monitoring
polena u vazduhu za potrebe grada
Pančeva (jedno merno mesto) 38 nedelja
ispitivanja godišnje (76 izveštaja).
Buka
Kontinuirano sistematsko merenje
buke u životnoj sredini (monitoring u
Vršcu i Kovinu) i merenje buke na zahtev.
Voda
U okviru monitoringa kvaliteta vode za
piće iz javnih vodovoda kontrolom su
obuhvaćene sve opštine osim opštine
Vršac.
Na godišnjem nivou monitoring vode
za piće – 50 javnih vodovoda i četiri lokalna
vodna objekta; mikrobiološki analizirano
5.894 uzorka, fizičko-hemijski 4760 uzoraka,
kontrola površinskih voda za kupanje i
rekreaciju – 62 uzorka i 158 uzoraka ba-
zenske vode, kao i fizičko-hemijski pregled
podzemne vode – 103 uzorka, ispitivanje
kvaliteta otpadnih voda – mikrobiološki
pregled 33 i fizičko-hemijski 46.
Kontrola predškolskih
i školskih objekata
U okviru delatnosti na godišnjem nivou
obavlja se 106 kontrola predškolskih i škol-
skih objekata, prema programu javno-
zdravstvene kontrole (29 školskih objekata
u Pančevu, predškolske ustanove Pančeva,
Kovačice, Alibunara, Plandišta, Opova i
Kovina; domovi učenika u Vršcu i Beloj
Crkvi, škola u Hajdučici) i 116 nadzora
prema programu Ministarstva zdravlja.
Kontrola hrane, briseva,
predmeta opšte upotrebe
• Kontrola bezbednosti hrane – 952
uzorka na godišnjem nivou.
• Kontrola predmeta opšte upotrebe –
134 uzorka na godišnjem nivou.
• Kontrola uzoraka sa površina – 1371
uzorak na godišnjem nivou.
• Savetovalište za ishranu – 54 pacijen-
ta, kontrolni pregled 38 pacijenata.
U oblasti kliničke
mikrobiologije
U okviru analiza kliničke mikrobiolo-
gije sprovode se sve vrste mikrobioloških
ispitivanja za pacijente iz primarne zdrav-
stvene zaštite sa teritorije celog Južnoba-
natskog okruga.
U 2015. godini realizovano je 135.045
analiza za 36.660 uzoraka.
Koordinativnim radom sa svim zainte-
resovanim subjektima svakodnevno reša-
vamo bitne probleme u vezi sa zdravljem
ljudi i životne sredine, kontinuirano
radimo na poboljšanju kvaliteta rada,
uvođenju novih usluga i analiza za potrebe
celog Južnobanatskog okruga.
Naša ustanova je dostupna svima, otvo-
rena za saradnju.
Ispitivanje rečnih voda
Mikrobiologija - doktori
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO