Page 30-31 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

®
30
®
31
S
tručnjaci elitne ustanove za
lečenje kardiovaskularnih bolesti
i jednog od najpriznatijih zdrav-
stvenih centara u ovom delu Evrope sa
skoro 600 zaposlenih, za proteklih 39
godina pregledali su više od 1,350.000
bolesnika, obavivši pritom više od 33.000
kardiohirurških intevencija. Usavršava-
njem uz pomoć nauke, tehnike i novih
tehnologija, stalnim unapređivanjem
praktičnih i teorijskih znanja medicinskog
osoblja, uvođenjem velikog broja novih
tehnika u dijagnostici i terapiji pacijenata,
savremeni oprema i prostor, ali i izrazito
humani i inovativni pristup, zaposleni
Instituta realizuju viziju što uspešnijeg
zbrinjavanja bolesnika sa kardiovaskular-
nim problemima. U Institutu se sprovodi
i projekat
Humanizacija bolnice
i izuzet-
no uspešno održava rad vojvođanske
STEMI mreže.
– Uvek smo ponosni kada sa novim
rođendanom možemo da saopštimo da
smo uveli neke nove procedure i da
radimo nešto novo što ranije nije rađeno
na Institutu. Za 39 godina smo uradili
mnogo toga i profilisali IKVBV kao jedan
od vodećih centara za lečenje kardiova-
skularnih bolesti, ne samo u državi već i
u regionu – rekao je tomprilikomdirektor
Instituta prof. dr Aleksandar Redžek.
Prema njegovim rečima, kao jedina
tercijarna zdravstvena ustanova kojoj
gravitira približno dva miliona stanovnika
Vojvodine, lekari Instituta rade zaista
izuzetno velik broj procedura, više od
1.000 operacija godišnje, više od 5.000
dijagnostičkih i interventnih procedura,
tako da je Institut izuzetno opterećen jer
preko 70 odsto prijema u ovu ustanovu
predstavljaju hitni bolesnici. Rad je izazo-
van, ali se i zaposleni maksimalno trude
da pomognu svim bolesnicima.
– Uvodimo brojne nove metode u
oblasti interventne kardiologije, brojne
nove hirurške procedure, mini invazivne
procedure, ugradnju mehaničke cirkula-
torne potpore pa, u perspektivi, i tran-
splantaciju srca – rekao je Redžek.
Samo kombinacijom vrhunske struč-
nosti i humanog pristupa, prilagođenog
svakom pacijentu i njegovim potrebama,
moguće je uspešno trajati skoro četiri
decenije i sve vreme se kontinuirano ra-
zvijati.
– Postigli smo zaista zavidne rezultate u
lečenju obolelih ali, isto tako, i u pogledu
svih inicijativa koje su neophodne za una-
pređenje kompletnog zdravstva i lečenje
kardiovaskularnih bolesnika na nivou
Vojvodine. Naša misija i budućnost Insti-
tuta jesu uvođenje novih zdravstvenih
tehnologija, mini invazivnih kardiohirur-
ških procedura, brojnih procedura u in-
terventnoj kardiologiji i lečenje najtežih
bolesnika sa kardiovaskularnimbolestima,
što će omogućiti pružanje zdravstvenih
usluga svimnašim građanima po najvišim
evropskim standardima – istakao je prof.
dr Aleksandar Redžek.
Osnivači Instituta i zaposleni su 16. no-
vembra pre 39 godina postavili veoma
ambiciozne ciljeve ispred sebe, kao i sve
one koji će doći posle njih – da Institut
ustanove kao jednu od vodećih svetskih
institucija za lečenje kardiovaskularnih
bolesti, u kojoj će se lečiti pacijenti iz Voj-
vodine i ostalih delova Srbije, pa i regiona.
Već od samog početka bilo je jasno da
će za ostvarenje tako velikog cilja biti ne-
ophodno da na Institutu rade najbolji
stručnjaci i da postoji adekvatna najsavre-
menija oprema, ali i da će Institut uvek
morati da bude lider, neko ko pravi onaj
korak više od drugih, ko u obavljanju svog
posla uvek na umu ima sliku o sopstve-
nom značaju u našem zdravstvu i sveo-
buhvatan humanistički pristup, u skladu
sa svojom misijom.
– Obeležavanje jubileja 39 godina od
osnivanja Instituta za kardiovaskularne
bolesti u Sremskoj Kamenici predstavlja
priču o znanju, stručnosti, veštini, huma-
nosti, ljudskosti. To je priča o 1.350.000
pregledanih ljudi, o 85.000 izvršenih kate-
terizacija, o 10.000 implantiranih pejsmej-
kera. To je priča o 33.000 operacija na
otvorenom srcu. To su ogromne, velike
brojke i sa ponosom ističemo da Institut
traje i da će trajati i nadalje. Ono što je
najvažnije u celoj priči jeste da je srce bo-
gatstvo koje se niti kupuje niti prodaje, srce
se poklanja, a ko to više i bolje radi nego
ustanova koja obeležava 39. rođendan –
naglasio je pokrajinski sekretar za zdravstvo
doc. dr Zoran Gojković, na obeležavanju
ovog značajnog jubileja IKVBV.
Kako je istakao dr Gojković, nova po-
krajinska administracija je kao jedan od
svojih prioriteta utvrdila maksimalnu
podršku i pomoć Institutu za kardiova-
skularne bolesti. Statistika vojvođanska je
poražavajuća, 57 odsto smrtnosti u Voj-
vodini posledica je kardiovaskularnih
bolesti. Zbog toga je neophodno još više
podići nivo i kvalitet pružanja zdravstvene
zaštite u Institutu. U to ime se širi i mreža
u opštim regionalnim bolnicama u
Vojvodini
, kako bi i ove ustanove poku-
šale na neki način da dostignu visine koje
već sada ima IKVBV. Velika sredstva su
uložena u Institut, ulažu se i dalje, samo
zarad jednog cilja – da građani Vojvodine
imaju što bolju zdravstvenu zaštitu, jer je
najveći problem u Vojvodini smrtnost od
kardiovaskularnih bolesti – rekao je sekre-
tar na obeležavanju rođendana Instituta.
– Nedavno je, rebalansom budžeta,
obezbeđeno 136 miliona dinara za
nabavku opreme za Institut. To je suma
koja do sada nikada nije uložena u ovaj
Institut. Mora se u potpunosti obnoviti
deo opreme u operacionim kardiohirur-
škim salama, potrebno je da se kupi skoro
180 najsavremenijih bolničkih kreveta za
obe klinike, kardiološku i kardiohiruršku
– istakao je tom prilikom doc. dr Zoran
Gojković.
Danas, na sam pomen pojma „Kame-
nica“ u Srbiji, ali i u mnogim drugim ze-
mljama sveta, u stručnoj javnosti, kao i
među građanima, prve asocijacije su
najpozitivnije moguće – vrhunska struč-
nost i odnos prema pacijentima, najsavre-
menije svetske metode, moderni uređaji,
motivisan kadar. Bolesnik je danas, kao i
1977. godine, i kao što će uvek biti, na
prvom mestu. Sve to vreme predano se
brine o srcu Vojvođana, kao i svih drugih
pacijenata kojima je pomoć bila potrebna.
Obeležen jubilej
39 godina uspešnog rada Instituta
za kardiovaskularne bolesti Vojvodine
Srce je da se o njegovom zdravlju brine, kako bi se poklanjalo...
Uvek smo ponosni
kada sa novim rođen-
danom možemo da sa-
opštimo da smo uveli
neke nove procedure i
da radimo nešto novo
što ranije nije rađeno
na Institutu
Samo kombinacijom
vrhunske stručnosti
i humanog pristupa,
prilagođenog svakom
pacijentu i njegovim
potrebama, moguće
je uspešno trajati sko-
ro četiri decenije i sve
vreme se kontinuirano
razvijati
Obeležavanje jubileja 39 godina od osnivanja Insti-
tuta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kame-
nici predstavlja priču o znanju, stručnosti, veštini,
humanosti, ljudskosti
Docent dr Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo, pozdravio je
prisutne goste na obeležavanju jubileja Instituta za KVB Vojvodine