Page 32-33 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

®
32
®
33
Medicine World Wide
IZ RUSKE MEDICINE
Priprema i uređuje:
Lidija Georgijevna Ljuličeva Dozet
Univerzitetski profesor
u penziji iz Voronježa, Rusija
Skijanje za sve
Pre nekoliko godina Natalja i njen
suprug Sergej su saznali da u SAD ljudi
prolaze kroz rehabilitaciju u skijalištima.
Zaista, tamo su se skijanjem bavile prak-
tično sve osobe sa invaliditetom – ljudi
sa cerebralnom paralizom i oni koji su
imali amputirane udove, pacijenti sa au-
tizmom i deca-leptiri, koja stradaju od
bulozne epidermolize.
Evgenij, 23 godine, sin Belogolovcevih,
ima između ostalog – dijagnozu DCP
(dečija cerebralna paraliza). Čini se da su
roditelji pokušali različite tehnike rehabi-
litacija, ali nijedna od njih nije bila dovolj-
no efikasna. Saznali su za skijanje, odluči-
li su da rizikuju, pa su otputovali u SAD.
Rezultati treninga su bili neverovatni: za
samo nekoliko časova Evgenij je naučio
sam da se spusti sa planine, da se samo-
stalno kreće – prvo pomoću snou-slajde-
ra, posebnog uređaja, koji kontroliše in-
struktor, a potom i samostalno.
Efekat od ovakvih časova bio je zaista
uočljiv – poboljšala se koordinacija
pokreta, hod je postao čvršći i sigurniji,
leđa su se ispravila. “Bila je ovo najefika-
snija rehabilitacija sa kojom smo se do
tada susreli” – kaže Natalija. Osetljivi re-
zultati Ženjinih treninga naterali su Belo-
golovceve da razmisle o organizaciji takvih
časova u Rusiji.
Unikatni stručnjaci
Prve časove po rehabilitacionom
programu, koji je dobio naziv „Drim ski“,
održani su u januaru 2014. godine. Tada
je na časove došlo devet osoba, a sada je
broj učesnika narastao na tri hiljade. Među
njima nisu samo deca – životna dob
najstarijeg učesnika u programu je 62
godine.
Danas ovaj program radi u 17 banja sa
skijalištima u 14 ruskih regiona, u kojima
treninge sa decom obavljaju specijalno
obučeni instruktori. Prvu grupu instruk-
tora obučila je Elizabet Foks, izvršni direk-
tor Nacionalnog sportskog centra za
osobe sa ograničenim sposobnostima.
Nije moguće kod svih takvih osoba
primeniti ovakav vid rehabilitacije. Mora
se veoma dobro proceniti stanje pacijen-
ta i postupno produžavati vreme rehabi-
litacije. Počinje se sa rehabilitacijom od 5
do 10 minuta, a instruktor je dužan da
uoči sve promene koje se događaju u
organizmu osobe koja ide na rehabilita-
ciju skijanjem.
Instruktori koji rade po programu „Drim
ski“ su unikatni stručnjaci, kakvih nema
U Rusiji već drugu
godinu dejstvuje Pro-
gram rehabilitacije za
decu sa smetnjama u
razvoju „Dream ski”. O
tome kako je nastao
ovaj program, zašto je
to potrebno i kakvi su
izgledi njegovog razvo-
ja u zemlji, za “MedNo-
vosti” pričala je osnivač
programa Natalja
Belogolovceva.
nigde više u svetu. Radi se o tome što čak
i u SAD, gde su skije dostupne za ljude
maltene sa bilo kakvim osobenostima u
razvoju, časovi na padinama se ne
smatraju efikasnom rehabilitacionom
metodom, već se ovo posmatra kao način
socijalizacije.
Reč lekara
Program „Drim ski“ našao je podršku i
među lekarima. Prvi saveznik Natalije i
Sergeja bila je Svetlana Albertovna Volovec,
direktor naučno-praktičnog centra medi-
ko-socijalne rehabilitacije invalida “Č.L.I.
Švecove”. Ona je već uključila program
„Drim ski“ u rehabilitacionu metodiku
Centra – njeni pacijenti su počeli sa
vežbama po ovom programu.
Sa „Skijama mašte“ sarađuje i Tatjana
Batiševa, glavni dečiji neurolog Moskve i
rukovodilac Naučno-praktičnog centra
dečije psihoneurologije. Skupa sa njombiće
obavljena prva ozbiljna ispitivanjametodike
– ove sezone deo učesnika programa prošao
je preglede pre početka kursa, a nakon
završetka vežbi sve će pregledati specijalista.
To će omogućiti da se oceni uspeh svakoga
i da se naučno potvrdi efikasnost
rehabilitacionog programa.
Ima efekta!
Standardni kurs sastoji se od deset sati
obuke – rezultati se primećuju već nakon
prvih treninga.
Natalija je ispričala o devetogodišnjem
Maksimu koji nije mogao da sedi i hoda,
mogao je samo da stoji uz podršku. Nakon
kursa treninga počeo je samostalno da
sedi. A njegova priča nije jedina. Pobolj-
šanja se uočavaju ne samo kod dece sa
motoričkim poremećajima. Nakon samo
nekoliko treninga na padini deca koja nisu
mogla da govore, tj. sa poremećajima tipa
autizma, počela su da govore.
Jedna od učesnica u programu bila je
i Olga Golčikova. Njoj je 31 godina, ona
ne može samostalno da stoji, ruke joj ne
funkcionišu, ima problema sa govorom.
Olga se sama povezala sa Sergejom Be-
logolovcem – ona na kompjuteru kuca
pomoću nosa. Nakon što se Olgina po-
rodica preselila iz Arhangelska u Podmo-
skovlje, doneta je odluka da ona mora
da prođe rehabilitacioni kurs „Skije
mašte“.
Sada sa Olgom rade tri instruktora.
Obavljeno je testiranje njenog stanja pre
početka treninga i, ako posle časova
nastanu bilo kakve pozitivne promene (a
njih će sigurno biti), biće to svetska sen-
zacija, kaže Natalija.
Idealna bi bila šema da svi mogu proći
dvo ili tronedeljni kurs ovog rehabilitaci-
onog skijanja, a nakon toga da redovno
idu na skijanje jednom do dva puta ne-
deljno. Zbog toga je potrebno što više
ovakvih rehabilitacionih centara za skija-
nje, kako bi bili svima dostupni.
Ove su se godine pojavili prvi ovakvi
centri u Rusiji u koje mogu odlaziti cele
porodice, koje mogu boraviti u obližnjim
smaštajnim objektima. Za sada takvih
centara ima u Moskvi i u još četiri grada.
K.S.
Porodica Belogolovceve
Foto: dreamski.ru
Terapija skijanjem