Page 48-49 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

®
48
®
49
P
očetkom Prvog svetskog rata
u Srbiju dolaze dobrovoljci
spremni da pomognu napaće-
nom narodu. Biloje tu i žena, Škotlanđan-
ki, lekara i medicinskih sestara, spremnih
da sa srpskim narodom podele svu
teskobu koju rat donosi sa sobom. Među
ovim ženama bila je i dr Katrin Makfejl.
vojskom, po oporavku je nastavila da
nesebično pomaže srpskom narodu.
Za razliku od drugih, dr Katrin ostaje sa
narodom koji je zavolela i nakon što su
prošle godine rata. Kao žena i kao lekar,
ona odlučuje da u Sremskoj Kamenici
podigne bolnicu u kojoj bi pomagala deci
oboleloj od tuberkuloze kostiju, tada
Ova plemenita žena potiče iz lekarske
porodice. Medicinski fakultet uspešno
završava u rodnom Glazgovu. U pokuša-
jima da pronađe posao lekara, što je inače
za ženu tog vremena u Velikoj Britaniji
bilo izuzetno teško, počinje da radi u or-
dinaciji svog oca.To je i vreme kada se
priprema jedna velika kataklizma kakav
je bio Prvi svetski rat. Na vest o započi-
njanju rata, prijavljuje se kao dobrovoljac
u organizaciju ,,Bolnica škotskih žena”.
Time započinje njen humani rad na pro-
storu Srbije. U okviru ove misije lečila je i
negovala ranjenike i bolesnike u Kragu-
jevcu, a potom i u Beogradu. Iako je i sama
obolela od tifusa, koji je tada harao među
prilično čestom oboljenju. Koristeći, ali
ne zloupotrebljavajući, blagonaklonost
uglednih ljudi tog vremena, među kojima
je i kraljica Marija Karađorđević, dr Katrin
je uspešno organizovala funkcionisanje
bolnice po tadašnjim svetskim standar-
dima. Zahvaljujući sačuvanim istorijskim
izvorima, a pre svega fotografijama iz tog
vremena, lako je zaključiti da je ova usta-
nova bezmalo u svemu radila poput na-
daleko čuvenog sanatorijuma ,,Lejsin” u
Švajcarskoj.
Čovekoljublje dr Katrin prenosilo se i
na svakodnevicu života stanovnika
Sremske Kamenice. Njenu humanost, kao
životno načelo, prepoznaju i prihvataju
ljudi različitih profesija i interesovanja. Iz
jednog takvog prijateljstva, sa Darinkom
Grujić, Sremska Kamenica postaje boga-
tija i za jednu ,,devojačku školu”. Ovo je
samo jedan od primera društvenog rada
dr Katrin i njenog angažovanja u domenu
socijalnih problema najosetljivije popula-
cije tog vremena – žena i dece.
Godine Drugog svetskog rata predstav-
ljaju vreme novih iskušenja. Dr Katrin je
primorana da napusti Jugoslaviju. Iz rodne
Škotske prikupljala je pomoć pre svega za
decu u Jugoslaviji. Po okončanju rata,
uspeva da se vrati u Sremsku Kamenicu.
Činilo se da će sve biti kao i ranije. Ipak,
stvari su se promenile. Tokom 1947.godine,
ona je morala ponovo da napusti svoju
bolnicu, male pacijente i svoju kuću u
Sremskoj Kamenici. Bolnici se vraća još
samo jednom, na insistiranje dr Svetislava
Stojanovića 1954. godine. Umrla je 21.sep-
tembra 1974. godine, u 87. godini života.
,,Dečja bolnica”, kako je i danas zovu
stanovnici Sremske Kamenice, nastavlja
sa zdravstvenom delatnošću. Bolnica
postaje deo Glavne pokrajinske bolnice
u Novom Sadu prešavši put od Odeljenja
za koštano-zglobnu tuberkulozu do Ode-
ljenja klinike za ortopedsku hirurgiju i
traumatologiju.
Ratovi su inicirali nastanak ali, nažalost,
i gašenje ove bolnice. Ratne godine s kraja
XX veka bolnica nije preživela. Prestaje sa
radom1992. godine. U bolnički kompleks
se useljavaju izbeglice iz ratom zahvaćenih
područja Hrvatske i BiH...
Knjiga
Dr Katrin Makfejl i njena bolnica
u Sremskoj Kamenici
nije nastala sa željom
za sveobuhvatnošću u izlaganju događa-
ja, detalja o svakoj ličnosti ponaosob...
Naprotiv. Reč je o delu koje, pre svega, želi
da čitaoce upozna sa time da je nekada
postojala jedna žena kakva je bila dr Katrin,
da je postojala i ostvarena njena želja da
se pomogne deci i njihovim roditeljima.
Knjiga govori o duhu jednog vremena,
naporima pojedinca, marljivom delanju
i zalaganju. Bolnica je postala rasadnik
vrsnih lekara koji su u potonjem vremenu
izgradili ime u različitim oblastima medi-
cine. Ali, ova knjiga govori i još o nečemu
– u kakvom se stanju danas nalazi bolnič-
ki kompleks koji je nekada bio ispunjen
žamorom i smehom dece...
Danas, bolnica dr Katrin jeste samo
zapušteni prostor, o čijoj istoriji mnogi, pa
čak i oni koji žive u Sremskoj Kamenici, ne
znaju gotovo ništa. To je, nažalost, možda
još i gora sudbina od uništenih građevina.
Osuditi na zaborav je poput osude na
nestanak.
Ova knjiga je pokušaj da se barem to
promeni, da se ne zaboravi.
Korak u tom pravcu načinio je prim. dr
Veselin Bojat, direktor ,,Doma zdravlja
Novi Sad”, prihvatajući se truda da ova
knjiga ugleda svetlo dana...
IZ ISTORIJE MEDICINE
Dr Katrin Makfejl
i njena bolnica u Sremskoj Kamenici
Autori: dr Vanja Prodić,
dr Slobodan Prodić