Page 52-53 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

®
52
®
53
Još su nas u školama učili da ljudski
životi nemaju cenu, da je vrednost svakog
ljudskog života – nemerljiva!
A ipak se u ovom trenutku na svim
kontinentima naše planete vodi bezbroj
većih ili manjih ratova i sukoba. Kriminal
caruje, ljudi ginu, bivaju osakaćeni, pate.
Vrednost ljudskog života svedena je bu-
kvalno na cenu metka kojim je okončan.
Da li se humanizam sveo samo na reč
–pojam bez smisla i značenja u stvarnom
životu?
I gde smo u svemu tome mi lekari, hu-
manisti po vokaciji, oni u čijim rukama su
zdravlje i životi naših pacijenata?
U našoj se državi sve manje beba rađa,
mladi ljudi sve češće ginu u saobraćajnim
nesrećama, sve smo starija i bolesnija nacija.
Nama lekarima ostaje da lečimo po
svom nahođenju, znanju i savesti, jer pro-
tokola za lečenje jednostavno nema!
Ono što u belom svetu postoji odavno,
kod nas je predmet dogovaranja i usagla-
šavanja već decenijama. Imamo samo
vodiče dobre prakse, koji ni po čemu nisu
obavezujući, ni pred strukom ni pred
zakonom, a i oko njih smo se jedva složili.
Međutim, vrlo često osvanu izjave i radovi
naših eminentnih stručnjaka koji su u
potpunoj suprotnosti sa onim što u vo-
dičima piše. Naravno, medicina napredu-
je krupnim koracima i ništa nije u kamenu
uklesano da ne bi bilo podložno promeni.
Zbog te zbrke stradaju i lekari i pacijenti.
Pacijenti gube zdravlje, neretko i živote, a
mi lekari ono najdragocenije što pored
znanja posedujemo – svoju čast.
Ne završe sva lečenja, nažalost, izleče-
njem. Ljudi umiru iz raznih razloga, naj-
češće zbog posledica bolesti ili starosti.
Mada, prateći medije ovih dana, ispada
da smomi lekari, za par poslednjih godina,
krivi za smrt više ljudi nego protekli ratovi
na ovim prostorima.
Niko, naravno, nije nepogrešiv! Ne
sporim, ima nas svakakvih. I mi lekari smo
samo ljudi. Ali treba jasno razdvojiti lekare
koji savesno rade, koji su svoj život posve-
tili pacijentima, od onih koji su u medici-
nu zalutali i svojim ponašanjem bacaju
senku na celu struku.
Deo te obaveze svakako pada na one
koji su i do sada morali da donesu proto-
kole za lečenje. To je najbolji način da se
uvede red i da se famozna LEKARSKA
GREŠKA jasno definiše pred zakonom.
Nema potrebe za „izmišljanjem tople
vode“. Protokoli postoje u svetu odavno,
treba ih samo prilagoditi našim uslovima
i iskreno se nadam da za taj posao neće
biti potrebne decenije.
Ako se samo zapitamo zašto toliko
lekara i tek svršenih i iskusnih specijalista
odlazi u inostranstvo, videćemo da nije
samo materijalni momenat opredeljujući
faktor. Tamo postoje protokoli koji pružaju
sigurnost i pouzdanost, štite i pacijente
od lekara, a i lekare od pacijenata.
Smanjene su namplate –nismo se bunili,
razumeli smo. Država je bila pred bankro-
tom i svako je morao da podnese deo
tereta konsolidacije.
U nekim sredinama se radilo na zasta-
reloj opremi, dok je malter otpadao sa
plafona i na lekare i na pacijente. Slabo se
ulagalo u zdravstvo. Na sreću, to se pro-
menilo i svakodnevno se menja – renovi-
raju se bolnice, kupuje nova oprema...
Uvedena je kapitaciona formula. Može
li se tom formulom baš sve izračunati?
Može li se izračunati koliko vredi samo
jedan izgubljen ljudski život zbog nečije
greške? Može li se izračunati koliko vredi
čast svakog od nas, lekara?
Gospodo, kolege, vi koji odlučujete, ovo
nije kritika, ovo je vapaj! Učinite i ovaj
napor, u ovom trenutku možda najzna-
čajniji za struku. Donesite protokole za
lečenje pacijenata. Zaštitite pacijente,
spasite lekare od poniženja.
Spasite sve nas od sebe samih!
Dogovaranja i usaglašavanja koja traju ...
Koliko vredi JEDAN ljudski život?
Piše:
Dr Jasmina Erdeljan Nikolić
Dom zdravlja Bečej
New Year Message
of Prof. Dejan Raković
Our previously developed quantum-holographic fra-
mework of integrative medicine & transpersonal psychology seems
to provide theoretically fundamental understanding of the nature
of psychosomatic diseases as well as limitations of their preven-
tion and healing methods, by imposing new healing boundary
conditions in the energy-state space of electromagnetic (EM)
quantum-field-related acupuncture system / (individual and
collective) consciousness.
It suggests the three front lines of psychosomatic medicine: (i)
spirituality and circular (psycho / energy) therapies from all re-
levant meta-positions, with the possibility of a potential permanent
removal of mutual memory attractors on the level of collective
consciousness, (ii) (quantum) holistic medicine and non-circular
(psycho / energy) therapies, which temporarily remove the memory
attractors on the level of the acupuncture system / individual
consciousness and prevent or alleviate their somatization, as a
result of negligence on the first level, and (iii) symptomatic con-
ventional medicine, which via immunology, pharmacology, bio-
medical diagnostics and surgery at the physical level prevents or
alleviates somatic consequences of carelessness on the first two
levels.
It should be noted that the necessary
activities in the second and third levels, with
neglect of the first level, would result in further transfer
of memory attractors on the level of individual and collective
consciousness in this and future generations – thus suggesting
necessity to focus on origins of many problems in psychophysio-
logical development of a child on underlying prenatal trans-ge-
nerational levels (as suggested by experiences of clients in post-
hypnotic regressions as well).
Everything considered above might also be of fundamental
importance in understanding underlying macroscopic quantum-
informational Hopfield-like holographic acupuncture system /
(individual and collective) consciousness EM field-related biofeed-
back control mechanisms of embryogenesis / ontogenesis and
morphogenesis via downward influence on the expression of genes
– shedding new light on the long standing open problems of the
acupuncture system & consciousness as well.
In this context, I recommend to your attention the link On
quantum-holographic bases of psychophysiological development
of a child on my DRF website.
To all followers of holism I wish healthy and productive New
Year.
Prof. Dr. Dejan Raković
Novogodišnja poruka prof. Dejana Rakovića
Fenomen svesti je jedan od najstarijih problema, koji je zaoku-
pljao čoveka još u tribalnim šamanističkim ritualima, a potom i
u višemilenijumskim ezoterijsko-religijskim spiritualnim praksama
Istoka i Zapada, ali je zbog složenosti problema i metodoloških
teškoća ostao do danas nedovoljno naučno osvetljen.
Poslednjih decenija proučavanje fenomena svesti kao najkom-
pleksnije kognitivne funkcije dobija novi impuls – zbog dubokih
potencijalnih fundamentalnih i praktičnih implikacija u medicini,
nauci i tehnici, filozofiji, umetnosti i religiji – uz nagoveštaj pojave
velike sinteze racionalno-naučnog (klasično-redukovanog, u nor-
malnim stanjima svesti) i kreativno-religijskog (kvantno-koheren-
tnog, u izmenjenim i prelaznim stanjima svesti) modusa spozna-
je u okvirima (kvantno-holografske) paradigme – sa značajnim
doprinosima i naše naučne sredine.
Preporučio bih zainteresovanim čitaocima popularnu knjigu
Majkla Talbota, Holografski univerzum, oslonjenu na radove
čuvenih naučnika, kvantnog fizičara Dejvida Boma i neurofizio-
loga Karla Pribrama, koji ukazuju da bi Univerzum mogao biti
džinovski kvantni hologram, vrsta konstrukta uma na granici
subjekat/objekat – relativizirajući pitanje da li objektivna stvarnost
postoji ili fluktuira između (kvantno-holografskog) implicitnog i
(klasično-redukovanog) eksplicitnog poretka!? U knjizi Talbot (i
sam ekstrasens!) ukazuje da bi se mnogi misteriozni fenomeni: (i)
sinhronicitet, lucidni snovi, ejdetske slike, višestruke ličnosti, (ii)
viđenje i terapija aure, vizualizirajuća, hipnotička i čudesna isce-
lenja, (iii) mistična religiozna, vantelesna i bliska smrti iskustva,
(iv) psihometrija, prekognicija, ekstrasenzorna percepcija, (v)
psihokineza, materijalizacija, teleportacija – čiji dobro doku-
mentovani literaturni pregled čini posebnu vrednost ove knjige,
mogli objasniti u okviru, još uvek kontroverzne, (kvantno) holo-
grafske paradigme.
Takođe bih preporučio i popularnu knjigu Lin Mektagart, Polje:
potraga za tajnim silama svemira, koja potkrepljuje novim ek-
sperimentalnim dokazima i teorijskim konceptima ideju o kvan-
tnoj prirodi i nelokalnosti individualne i kolektivne svesti, čiji dobro
dokumentovani literaturni pregled čini posebnu vrednost ove
knjige. U knjizi se može naći i da se pripadnici nekih plemena
Amazonije okupljaju svako jutro pred zoru kako bi međusobno
podelili svoje snove za koje (ispravno!) smatraju da su poruka za
čitavo pleme a da je pojedinac samo komunikacioni kanal, kao
i da pravu (kvantno-holografsku!) stvarnost predstavljaju snovi,
a da je budno (klasično redukovano!) stanje laž (tj. privid, stav
koji se inače provlači i kroz religijsko-filozofske sisteme Istoka, kao
i Platonovu metaforu o Pećini na čijim zidovima realni neopser-
vabilni spoljašnji svet ima kroz pećinski otvor svoj odraz u iznutra
jedino opservabilnom svetu senki!). U knjizi se mogu naći i potvrde
uspešnih nelokalnih uticaja molitve na zdravlje u nekim dobro
kontrolisanim američkim kliničkim studijama.
U tom kontekstu preporučujem vašoj pažnji link PSIHOSOMA-
TIKA I DUHOVNOST (SINOPSIS ZA TV EMISIJU AGAPE, STUDIO
B, 17.01.2010) & videolink Psihosomatika i duhovnost na svom
FDR sajtu.
Svim poklonicima holistike želim puno zdravlja i uspeha u Novoj
godini.
Prof. dr Dejan
Raković