Page 60-61 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

®
60
Drugim putem do boljeg zdravlja
M
oderna medicina
nastoji da leči i napad
astme i samu bolest.
Lakši astmatični napadi se relativno lako
prekidaju tabletama, kao što su
astmofi-
lin
i dr., kao i udisanjem raznih sredstava
u vidu sprejova koji šire bronhije i olakša-
vaju disanje. Teži napadi zahtevaju i jače
lekove, kao što su
kortikosteroidi,
ACTH
i dr. Visinu doze i dužinu korišćenja lekova
uvek određuje lekar. Iako su efekti lečenja
ovim supstancama po pravilu dobri, oni
su kratkotrajni i leče samo simptome, ali
ne i bolest.
U lečenju bronhijalne astme primenju-
ju se danas mnoge metode. Kada je osoba
alergična samo na jedan alergen (npr. na
polen) moguće je sprovesti tzv. specifičnu
desenzibilizaciju.
Ovim se označavaju
postupci kojima se uklanja prekomerna
osetljivost na poje-
dini alergen.
Ponekad je, međutim, sasvim dovoljno
da se bolesnik izoluje od štetnih alergena
ili iz ugrožavajuće sredine, pa da se spreče
napadi. U slučajevima kada se alergen ne
može otkriti ili je bolesnik osetljiv na više
supstanci, primenjuju se drugi postupci
kao što su davanje kalcijuma, vakcina i dr.,
što može da dovede do kratkotrajnih
poboljšanja. Banjska i klimatska lečilišta,
utvrđeno je, takođe mogu da povolj-
no deluju na stanje astmatičara,
ali i ona samo prolazno.
Ukratko, prognoza bronhi-
jalne astme je danas takva
da je uz strog način života,
savesno uzimanje lekova
i redovnu lekarsku kon-
trolu, astma postala
znatno podnošljivija
nego što je bila
ranije. Potrebno
je, međutim,
istaći da se ni u jednom konkretnom
slučaju ne može sa sigurnošću predvide-
ti koliko će bolest trajati i da li će predu-
zete mere lečenja biti efikasne. Zbog toga
je svaki novi lek i svaki novi terapeutski
postupak ujedno i nova nada za milione
astmatičara u svetu.
TM i bronhijalna astma
Kako je već rečeno, mnogi lekari danas
uvrštavaju bronhijalnu astmu u psihoso-
matske bolesti. Kao što je poznato, astma
se najčešće javlja u detinjstvu i, po svemu
sudeći, ima naslednu
osnovu.
Prirodna
briga i osećanje anksioznosti koji se jav-
ljaju u vezi sa zdravljem deteta, posebno
kod majki astmatične dece, prenose se i
na samo dete i ovo
sa svoje strane
može
da dovede do astmatičnih napada. Tako
se stvara začarani krug. Anksioznost po-
jačava astmu, a astma anksioznost. Osim
toga, napadi astme daju poseban status
detetu i ono ih može podsvesno probu-
diti da bi zadobilo pažnju porodice ili
ostvarilo neku svoju želju.
Danas postoje vrlo jasni dokazi da
astma može biti uzrokovana emocional-
nim poremećajima ili sugestijom. Različi-
ti istraživači su utvrdili da alergičke reak-
cije mogu da se pojačaju
stresom.
Jaka
uzbuđenja mogu da dovedu do vrlo
burnih astmatičnih napada.
Poučna je priča o
poz na tom
francu-
skom lekaru Trusou, koji je i sam patio od
astme i bio alergičan na zob. Kada bi ušao
u staju, njegovo disanje bi postalo nešto
otežano. Ali, jednog dana, ušavši u štalu,
zatekao je svog kočijaša kako ga potkrada.
Na ovo se Truso toliko razbesneo da je
dobio najgori napad astme u svom životu!
Jasno je stoga da svaki postupak koji
psihološki deluje smirujuće na bolesnika
može da ima i povoljan uticaj na tok i
manifestacije astme. Ovde, svakako, treba
tražiti i osnovno objašnjenje za uspeh
transcendentalne meditacije kao pomoć-
nog sredstva u lečenju astme. Ne može se,
međutim, zanemariti i čisto fiziološki uticaj
transcendentalne meditacije koji dopri-
nosi olakšavanju tegoba kod astmatičnih
pacijenata. Upravo su ovaj momenat
istakla i istraživanja američkih naučnika
sa Odseka za medicinu Kalifornijskog
univerziteta u Irvinu i Los Anđelesu. Dr
Arči Vilson i saradnici našli su, tokom tri
nezavisne studije u kojima je ispitivan
uticaj transcendentalne meditacije na
bronhijalnu astmu, izuzetno povoljan
uticaj koji ovaj sistem psihofizičke relak-
sacije ima na astmatične bolesnike. Tako
je npr. utvrđeno da je protok vazduha kroz
disajne puteve poboljšan kod čitavih 94
odsto ispitivanih pacijenata, da se žestina
simptoma smanjila kod 55 odsto pacije-
nata po oceni lekara koji su ih lečili,
odnosno kod 74 odsto po sopstvenom
tvrđenju samih ispitanika. Dr Vilson
smatra da bi jedan od glavnihmehanizama
kojima bi se mogao objasniti uticaj tehnike
TMna astmumogao biti smanjena potreba
za kiseonikom, do koje dolazi tokom vežbe
tehnike TM. Dubok odmor koji pruža
tehnika transcendentalne meditacije re-
laksira pacijenta ne samo mentalno, već i
telesno. U stanju potpune opuštenosti
telo se manje troši, milijarde naših ćelija
koje podsećaju na minijaturne, ali besko-
načno kompleksne metabolične fabrike
aktivne svih 24 sata, tokom vežbe tran-
scendentalne meditacije postaju znatno
efikasnije i sa manje kiseonika uspevaju
da obave isti rad. Pacijentu je olakšano
disanje i gubi strah da će “izgubiti” vazduh.
U jednoj preliminarnoj istraživačkoj
studiji srpskih naučnika iz 1981. god.,
kojom je rukovodio M. Stankov, tada
naučni saradnik Instituta “Torlak” iz Beo-
grada, danas direktor svetski poznate
farmaceutske fabrike imunoloških prepa-
rata “Vedalab”, od 187 ispitanika kojima
je podeljen upitnik u kojem je trebalo da
navedu promene u zdravstvenom stanju
od kada su počeli sa vežbom tehnike
TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA
Bronhijalna astma
Još pre više od 3000 godina bronhijalna astma bila je pozna-
ta učenim egipatskim sveštenicima, o čemu govore zapisi u
čuvenom papirusu Ebers. Hiljadu godina kasnije, Hipokrat
sa ostrva Kosa, otac zapadne medicine, takođe opisuje as-
tmu zapažajući ono što je danas nauci dobro poznato - da
se astma često javlja u jesen, tj. da je zavisna od klimatskih
uslova i promena. Aretrej iz Kapadokije i rimski lekar Galen
u svojim spisima jasno opisuju astmatične napade. Ali, o
njenom poreklu nije se mnogo znalo, sve dok 1910. god. ne-
mački lekar Meltzer nije astmu uvrstio u alergijska oboljenja.
Piše: Branko Čičić
Prirodna briga i osećanje
anksioznosti koji se javljaju u
vezi sa zdravljem deteta,
posebno kod majki astmatične
dece, prenose se i na samo dete
i ovo sa svoje strane može da
dovede do astmatičnih napada