Page 6-7 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

®
6
®
7
M
eđu najznačajnije re-
zultate ostvarene na
tom putu u 2016.
godini možemo istaći
sledeće:
U rad su puštena četiri linearna akcele-
ratora, za čiju nabavku je Vlada Republike
Srbije prošle godine izdvojila oko 700
miliona dinara. Aparati su raspoređeni u
KC Niš (dva aparata), KC Kragujevac
(jedan aparat) i Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije u Beogradu jedan aparat.
Na ovaj način rešavaju se dugogodišnje
liste čekanja na kojima su se nalazili oboleli
od kancera i kojima je ova vrsta terapije
neophodna. Uz nabavku još šest aparata
iz sredstava kredita Svetske banke do kraja
2017. godine, Srbija će najzad ispunjavati
svetske kriterijume po broju aparata za
zračnu terapiju po glavi stanovnika.
Nastavlja se politika zapošljavanja
mladih medicinskih radnika i odobra-
vanja specijalizacija. Za dve
godine zaposleno je oko
3.400medicinskih radnika,
od čega više od 1.500
lekara, dok je ukupno
odobreno 4.000 speci-
jalizacija. Program raci-
onalizacije viška zapo-
slenih u zdravstvu
odnosio se na smanjivanje
broja nemedicinskog osoblja
i uspešno je sproveden.
Krajemmarta prošle godine počela
je fazna implementacija novog Integrisa-
nog zdravstvenog informacionog sistema,
kao savremenog i modernog vida organi-
zacije posla i komunikacije sa građanima.
U osnovi, sistem omogućava brže i jed-
nostavnije zakazivanje pregleda, ali i
kontrolu rada i troškova svih zaposlenih
u zdravstvenom sistemu. U sklopu IZIS-a,
početkom novembra, počeo je da radi
Nacionalni kol centar za zakazivanje pre-
gleda kod izabranog lekara, stomatologa,
pedijatra ili ginekologa. Već polovinom
decembra Kol centar je beležio više od
2.000 poziva dnevno, jer ova usluga pruža
mogućnost da se u svega 50 sekundi uz
pomoć ljubaznog operatera zakaže željeni
pregled. Kompletan završetak implemen-
tacije IZIS-a očekuje se sredinom 2017.
godine.
Posle višegodišnje pauze, 2016. godine
omogućeno je uvođenje prve grupe ino-
vativnih lekova na Listu lekova. Reč je o
najnovijoj generaciji medikamenata koji
sadrže supstance koje do sada nisu
korišćene u medicini ili meša-
vina supstanci koje su se
koristile pojedinačno, ali
ne u toj kombinaciji.
Sa 11 farmaceutskih
kompanija potpisani
su posebni ugovori za
18 inovativnih lekova.
Pored ovih, na pozitiv-
nu listu biće stavljeno još
pet namenjenih pedijatriji.
Time bi se po preporuci RSK
(republička stručna komisija) uveli
inovativni lekovi iz oblasti pedijatrije, he-
matoonkologije, transplantacije, vantele-
sne oplodnje i dijabetesa.
Ministarstvo zdravlja je insistiralo na
usvajanju strategije za sistemsko uvođenje
inovativnih terapija u naredne četiri
godine.
Lično sam mišljenja da postojeću pro-
ceduru treba pojednostaviti, sa jasnim
ulogama svih učesnika, zadatih rokova i
konsekvenci ako se iste ne ispoštuju.
Posebno bi naglasio da je glavni problem
u tome da se uštede ostvarene uvodje-
njem inovativnih lekova ne ostvaruju kroz
zdravstvenu kasu, nego najviše kroz druge
sisteme kao što je socijalna zaštita. Tu
mislim pre svega na naknade zbog nespo-
sobnosti za rad, razne porodične dodatke,
veću potrošnju za lečenje komplikacija i
nuspojava koje izazivaju ranije upotreblja-
vani lekovi pa sve do boljeg kvaliteta
života pacijenata koji se leče takvim leko-
vima. Medjutim takve uštede se ne iska-
zuju u aplikaciji za stavljanje na listu
potpomognutih lekova od strane RFZO
tako da donosioci odluka često samo vide
cenu koštanja odredjenog inovativnog
leka i od toga samo zavisi da li će naši
pacijenti istu i dobiti.
Zdravstvo je među prvima pristupilo
uvođenju „e-uprave“ u svom radu. U sa-
radnji sa Ministarstvom državne uprave
i lokalne samouprave uspešno je počeo
sa radom projekat „Bebo, dobro došla na
svet“, koji omogućava roditeljima da, još
dok su u porodilištu, poruče izvod iz
matične knjige rođenih, prebivalište i
zdravstvenu karticu za svoje novorođen-
če.
Zamena starih zdravstvenih knjižica,
koja je bila u nadležnosti RFZO, takođe
je podržana „e-upravom“ uz pomoć Mi-
nistarstva zdravlja i Ministarstva državne
uprave i lokalne samouprave, tako što je
građanima omogućeno da zahteve za
zamenu mogu da podnose i elektronskim
putem, bez odlaska u filijale RFZO.
Nabavljeno je još 21 sanitetsko vozilo
za potrebe zdravstvenih ustanova širom
Srbije. Sredstva za ovu nabavku obezbe-
đena su zahvaljujući Ministarstvu pravde,
odnosno novcem dobijenim na Konkur-
su za dodelu sredstava prikupljenim po
osnovu odlaganja krivičnog gonjenja
(oportuniteta).
U KC Niš počela je sa radom nova ma-
gnetna rezonanca, nabavljena
sredstvima Ministarstva
zdravlja, a krajem godine
potpisan je i ugovor o
nabavci novog skenera
za OB Valjevo. Nabavka
nove dijagnostičke
opreme i zanavljanje
postojeće biće intenzi-
virani u narednom
periodu.
Nastavilo se sa krečenjem
prostorija zdravstvenih ustanova,
adaptacije i sanacije mokrih čvorova i
vodovodne i kanalizacione mreže zdrav-
stvenih ustanova iz Uredbe o planumreže.
Posao,započet 2016. godine, biće nastav-
ljen i tokom 2017. godine, jer u pojedinim
ustanovama nije ništa rađeno više od 40
godina. Više od 150 zdravstvenih ustano-
va je obuhvaćeno ovim programom.
Održana je dinamika radova na izgrad-
nji novog Kliničkog centra Niš. Zahvalju-
jući tome, Srbija će 2017. godine, u roku
koji je najavila Vlada Srbije, dobiti
najsavremeniju i najmoder-
niju kliniku u ovom delu
Evrope.
Od 1. januara 2016.
godine epiduralna
anestezija je dostupna
i potpuno besplatna u
svim porodilištima
Srbije za sve porodilje
koje se opredele za ovu
vrstu usluge, koje nemaju
neke kontraindikacije za ovakvu
vrstu intervencije.
Budžetski fond za lečenje oboljenja,
stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno
lečiti u Republici Srbiji uspešno je nastavio
sa svojim radom. Za dve godine na lečenje
u inostranstvo upućeno je 45 pacijena-
ta, dok je odobreno 84 zahteva
za dijagnostiku u inostranoj
zdravstvenoj ustanovi.
Srbija je obnovila
zahtev za članstvo u
organizaciji
Eurotran-
splant.
Zvanično smo
pozvani da 25.
januara 2017. godine
iznesemo prezentaciju
pred bordom ove organi-
zacije za odobravanje pri-
druženog članstva, što je od
ogromnog značaja za sve pacijente u Srbiji
koji se nalaze na listama za transplanta-
ciju nekog organa.
Na gama nožu, „zlatnom standardu“ u
neurohirurgiji, u prvih godinu dana obav-
ljeno oko 800 intervencija, što je apsolut-
ni rekord za sve slične aparate u svetu.
Osim što se pruža najviši nivo lečenja
našim građanima, postajemo regionalni
centar, a do sada smo naše građane slali
u druge zemlje na ovaj vid zahvata i za
to utrošili blizu četiri miliona
evra, koliko je i koštala
nabavka gama noža.
Očekuje se da uskoro
izađe lista Evropskog
zdravstvenog potro-
šačkog indeksa „
Euro
Health Consumer
Index“,
na kojoj je
srpsko zdravstvo u po-
slednje dve godine ostva-
rilo napredak od šest mesta,
a do 2014. godine smo bili ocenji-
vani kao ubedljivo najgori. I za 2017.
godinu očekujemo napredak od par
mesta.
Zakonodavne aktivnosti
Zakoni koji će se uskoro naći pred
novim skupštinskim sazivom i koji su u
izradi:
1. Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim
supstancama
2. Zakon o postupcima biomedicinski
potpomognutog oplođenja
3. Zakon o transfuzijskoj medicini (de-
latnosti)
4. Zakon o sanitarnom nadzoru
5. Zakon o medicinskim sredstvima
6. Zakon o lekovima
7. Zakon o prekursorima
8. Zakon o predmetima opšte upotrebe
9. Zakon o presađivanju organa u svrhu
lečenja (Zakon o transplantacijama)
10. Zakon o primeni ljudskih ćelija i tkiva
u svrhu lečenja
11. Zakon o zdravstvenom osiguranju
12. Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Aktuelno
MNOGO TOGA JE URAĐENO DA NACIJA BUDE ZDRAVIJA,
A ČEKA NAS JOŠ PUNO POSLA...
Za bolje zdravlje svih
Piše:
Doc. dr sc. med.
Ferenc Vicko
Državni sekretar u
Ministarstvu zdravlja
Republike Srbije
Nastavlja se politika
zapošljavanja mladih
medicinskih radnika
i odobravanja specijalizacija.
Za dve godine zaposleno je oko
3.400 medicinskih radnika, od
čega više od 1.500 lekara, dok
je ukupno odobreno
4.000 specijalizacija
Krajem marta prošle
godine počela je fazna
implementacija novog
Integrisanog zdravstve-
nog informacionog si-
stema, kao savremenog
i modernog vida orga-
nizacije posla i komuni-
kacije sa građanima