Page 8-9 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

®
8
Puno planova za narednu
godinu
U 2017. godini Ministarstvo zdravlja će
nastaviti sa aktivnostima na unapređenju
i razvoju zdravstvene zaštite na celoku-
pnoj teritoriji Srbije. Spremni smo da re-
alizujemo sve planirano, a među najvaž-
nije ciljeve navešćemo samo neke, jer je
obuhvat planiranih aktivnosti daleko veći.
• Unapređenje kvaliteta zdravstvene
zaštite na primarnom, sekundarnom
i tercijarnom nivou kroz unapređenje
rada u oblasti prevencije i sprovođenja
skrining programa, ranog otkrivanja i
lečenja hroničnih nezaraznih bolesti
koje u najvećoj meri opterećuju zdrav-
lje stanovništva u Republici. Uvođenje
novih, visokorazvijenih zdravstvenih
tehnologija kroz nabavku aparata ne-
ophodnih za lečenje obolelih od ma-
lignih bolesti, u cilju dostizanja stan-
darda EU (jedan aparat na 250.000
stanovnika);
• Informatizacija zdravstvenog sistema,
povezivanjem zdravstvenih ustanova
kroz uspostavljanje i dalji razvoj inte-
grisanog informacionog sistema, koji
je započet u 2016. godini. Tokom 2017.
godine planiran je početak funkcioni-
sanja elektronskog recepta (e-re-
cept), kao i SMS zakazivanje
pregleda i obaveštavanje o
dostupnim ter-
minima kod
lekara, što će
sve zajedno
značajno dopri-
neti unapređenju
kvaliteta i efikasnosti
zdravstvene zaštite
građana Srbije:
• Izrada jedinstvenog registra
obolelih od dijabetesa. Procena
je da oko 700.000 ljudi boluje
od dijabetesa u Srbiji, a čak njih
oko 250.000 to ne zna. Uzimajući
u obzir da su tzv. direktni troškovi
lečenja dijbetesa u Srbiji 2013. godine
iznosili oko 230 miliona evra, jasno je
koliki je značaj ranog otkrivanja ovog
oboljenja i njegovog adekvatnog i pra-
vovremenog lečenja;
• Nastavak opremanja i uređenja zdrav-
stvenih ustanova. Samo za opremanje
novog Kliničkog centra Niš opredelje-
no je 2.285.860.000 dinara ili oko 18
miliona evra. Više od 30 godina u Srbiji
nije izgrađena slična zdravstvena usta-
nova. Sa 46.000m2 i najsavremenijom
opremompredstavljaće ponos srpskog
zdravstva i biće među najmodernijim
klinikama u ovom delu Evrope.
zaštite u Republici Srbiji, odnosno
dostizanju standarda Evropske unije
(jedan aparat na 250.000 stanovnika).
Sredstva su obezbeđena iz zajma Me-
đunarodne banke za obnovu i razvoj;
• Oboleli od retkih bolesti su lica obolela
od određenih specifičnih, retkih bolesti
čije je lečenje doživotno i više deseti-
na puta skuplje od lečenja drugih
osiguranih lica (urođene bolesti
metabolizma, retki tumori i sl.). Iz
tog razloga sredstva za ove namene
su u budžetu za 2017. godinu
povećana za 55 odsto u
odnosu na 2016. godinu i
planirana su u iznosu od
1.100.000.000 dinara.
Inače, retke bolesti su u
budžetu bile prepoznate
tek 2012. godine, kada je
izdvojeno 130 miliona
dinara, 2013. godine je
bila obezbeđena ista
suma, 2014. godine 260
miliona, 2015. godine 335
miliona, a 2016. godine 600
miliona.
• U dogovoru sa Svetskom
bankom i MMF-om, od 2017. godine
će se ugovori za lekove sklapati na više
godina, minimum tri, kako bi se po-
stigla bolja cena i redovno snabdeva-
nje tržišta.
Dakle, ovo je samo deo planova za
narednu godinu.Uvereni smo da ćemo
uspeti sve da ih zaista i ostvarimo. Naravno,
potrebni su veliki rad i istrajnost celoku-
pne društvene zajednice, Ministarstva
zdravlja Republike Srbije i, naravno, svakog
pojedinca ponaosob. Tek tada je realiza-
cija svih ideja, ili bar većine, zaista ostva-
riva, na opšte dobro i za bolje zdravlje svih.
Paralelno s tim nastaviće se radovi na
uređenju svih zdravstvenih ustanova u
Srbiji u pogledu krečenja, sređivanja fasada,
popravci mokrih čvorova itd;
• Nabavka još šest linearnih akcelerato-
ra neophodnih za lečenje obolelih od
malignih bolesti, kao i adaptacija i iz-
gradnja bunkera za njihov smeštaj, što
će doprineti unapređenju kvaliteta
sekundarne i tercijarne zdravstvene
Srbija je
obnovila zahtev za
članstvo u organizaciji
Eurotransplant
Hemofarm
je sa 17,3% učešća lider na domaćem
farmaceutskom tržištu. Istovremeno je, sa 79.1%
udela u ukupnom izvozu farmaceutskih proizvoda,
najveći izvoznik lekova i jedan od najvećih izvoznika
iz Srbije.
Hemofarm je osnovan je 1. juna 1960. u Vršcu, a od
avgusta 2006. je član nemačke STADA grupe. Bogat
portfolio čine lekovi koji se izdaju na lekarski recept
(Rx), lekovi za čiju kupovinu nije potreban recept
(OTC - „Over the counter“ ili BR) i CHC proizvodi
(„consumers healthcare“ proizvodi) čiji najveći deo
čine dijetetski suplementi (dodaci ishrani).
Kvalitetne, efikasne, bezbedne a dostupne
farmaceutske proizvode izvozi u 38 zemalja na tri
kontinenta. Najsavremenije tehnologije i moderne
fabrike, usklađene sa GMP, domaćim i međunarodnim
farmaceutskim standradima, ima u Vršcu, Šapcu,
Dubovcu, Starim Banovcima, Podgorici i Banjaluci.
Hemofarm celokupno poslovanje usklađuje sa BSCI
standardima - vodećom poslovno orijentisanom
inicijativom za kompanije posvećene poboljšanju
uslova rada zaposlenih i poslovnog okruženja u celini,
promovisanjem društveno odgovornog poslovanja.
Jedina je farmaceutska kompanija i jedna od
malobrojnih u Srbiji koja publikuje Izveštaj o održivom
razvoju. Za izveštavanje o održivom razvoju, od
nezavisnih revizora Hemofarn je prošle godinu dobio
najvišu ocenu A+, a u najnovijem izveštaju za 2015.
godinu zadovoljio je 85 indikatora prema svetskim
GRI (Global Reporting Initiative) smernicama. Sa
preko 216 miliona proizvedenih pakovanja u 2015.
godini, Hemofarm je ostvario istorijski rekord u istoriji
kompanije, a prema izveštaju IFC-a (International
Finance Corporation), dela Grupe Svetske banke, za
fabrike u Vršcu i Šapcu je rangiran u 20% svetskih
farmaceutskih kompanija u domenu energetske
efikasnosti. Hemofarm najviši stepen bezbednosti
i zaštite na radu ostvaruje primenom zakonske
regulative, ali i kroz procedure integrisanog sistema
upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14001) i
sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu
(OHSAS 18001).
Hemofarm korporativnu odgovornost realizuje najviše
kroz aktivnosti Hemofarm Fondacije, osnovane 1993.
godine. Za 23 godine rada, Hemofarm Fondacija
donirala oko 10 miliona evra u više od 1700 aktivnosti
u Srbiji, Crnoj Gori i BiH – Republici Srpskoj.
Više informacija o Hemofarmu možete videti na
www.hemofarm.com