Page 10-11 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

®
10
®
11
D
om zdravlja u Šapcu
osnovan je u aprilu 2007.
godine, kao ustanova pri-
marne zdravstvene zaštite, deobom
ranijeg Zdravstvenog centra u ovom gradu.
Prvu deceniju rada obeležile su brojne
aktivnosti na uspostavljanju sistema pri-
marne zdravstvene zaštite, koji je u nad-
ležnosti lokalne samouprave. Brojne
izazove sa kojima se suočava zdravstvo u
Srbiji šabački Dom zdravlja prevazilazi
profesionalnim, odgovornim i posvećenim
radom – od preventivnih aktivnosti do
pružanja kvalitetne zdravstvene usluge
na području cele teritorije grada, u svako
doba dana. U vremenu deficita medicin-
skog kadra i odlaska velikog broja mladih
dostupnije usluge kućne nege najstarijima
i, naravno, posebnu brigu o najmlađima
– da deca ne čekaju na pregled. Kako bismo
svoju uslugu učinili dostupnom i osobama
sa invaliditetom, radimo na otklanjanju
arhitektonskih barijera. Sve ovo nije jed-
nostavno postići u teškim finansijskim
uslovima u kojima se nalazi zdravstvo u
Srbiji. Zato naš Dom zdravlja radi napo-
većanju nivoa sopstvenih prihoda, najpre
proširenjempalete vanstandardnih usluga.
Smatram da je motivisanje zaposlenih
veoma važno, nastojimo da nagradimo
najbolje, pa smo uspostavili jasna pravila
nagrađivanja i stvorili svojevrsni “šabački
model kapitacione formule”.Sistem se
stvara ne samo nagrađivanjem, već i eko-
Predstavljamo vam
Za zdrave ljude u zdravom gradu
Profesionalnost, odgovornost i posvećenost za veću
dostupnost i bolji kvalitet. Znanjem, uz strateška
partnerstva, do uspeha i ostvarenja cilja
Da rezimiramo– dalji razvoj našeg
Doma zdravlja zavisi i od drugih segme-
nata društva (prosvete, socijalne zaštite,
ekologije, ekonomije itd.), kao i od stepena
razvoja društvenih aktivnosti (obrazova-
nja, privrede, ekonomije, menadžmenta
itd.) na teritoriji grada Šapca i šire na nivou
Republike Srbije, koji direktno ili indirek-
tno doprinose zdravlju stanovništva. Dom
zdravlja će biti okosnica multisektorskog
i timskog rada u ovoj oblasti na području
za koje je nadležan. Usluge koje pružamo
u našoj ustanovi su fokusirane ne samo
na pojedinca, već na celokupnu popula-
ciju, jer rešavajući zdravstvene probleme
stanovništva na lokalnom nivou, dajemo
svoj doprinos zdravlju celokupne zajed-
nice. Pored orijentacije Doma zdravlja na
promociju zdravlja i zdravstvenu preven-
ciju, postoji opredeljenost ustanove da se
poboljša dostupnost usluga primarne
zdravstvene zaštite sa korisnikomu centru
sistema i sa posebnim naglaskom na
ranjive grupe stanovništva. I dalje će se
raditi na unapređenju transparentnosti i
odgovornosti. Davaoci usluga će biti
aktivni učesnici u procesu održavanja i
poboljšanja kvaliteta i efikasnosti usluga,
sve usluge koje ćemo pružati biće zasno-
vane na dokazima. Planiranje i upravljanje
ljudskim resursima, kao i samo pružanje
usluga će se sprovoditi u skladu sa najvišim
principima organizacije primarne zdrav-
stvene zaštite. Osnovne vrednosti koje će
naša ustanova u budućem periodu pro-
movisati su: pristupačnost i dostupnost,
pravičnost i efikasnost, bezbednost paci-
jenta, brzina u odgovoru, primena medi-
cine zasnovane na dokazima, visok kvali-
tet, zasnovanost na pravima, rodna
ravnopravnost, održivost i odgovornost,
usmerenost na korisnike. Ovako definisa-
na politika Doma zdravlja će se ostvari-
vati u svakodnevnom radu, uz striktno
poštovanje usvojenih procedura rada
utvrđenih u postupku dobijanja Sertifi-
kata o akreditaciji zdravstvene ustanove.
Održavanje visokog nivoa kvaliteta rada
predstavlja obavezu svih zaposlenih u
ustanovi u narednom periodu, jer samo
tako možemo ostvariti naš cilj – ZA
ZDRAVE LJUDE U ZDRAVOM GRADU.
Naš cilj - zdravi ljudi u zdravom gradu
lekara u inostranstvo, ova ustanova, uz
pomoć Grada, uspeva da zadrži mlade
lekare i tehničare, koji, kroz različite pro-
jekte stiču iskustvo, a sa druge strane
zdravstena zaštita postaje maksimalno
dostupna.
Novi menadžment, predvođen dr
Brankom Vujkovićem, u prvih sto dana
rada postavio je nove postulate u radu
ustanove –maksimalna efikasnost u radu,
proaktivan pristup u rešavanju nedostat-
ka medicinskog kadra i uspostavljanju
partnerstava koja će doprineti daljem
razvoju ustanove i poboljšanju kvaliteta
usluge, proširenje palete vanstandardnih
usluga, stručno usavršavanje uz gostova-
nje eminentnih stručnjaka, održavanje
stručnih skupova i nagrađivanje najboljih.
Brojni planovi tek čekaju ostvarenje, pa
je sve to povod za razgovor sa direktorom
ove ustanove dr Brankom Vujkovićem.
Koji su prioriteti u radu vaše ustanove?
-
Kako je u centru našeg sistema korisnik
– na vrhu liste naših prioriteta je bolja
usluga svim našim korisnicima, pre svega
starijim, radno sposobnom stanovništvu,
ženama i trudnicama, deci. To podrazu-
meva jačanje sistema urgentne medicine,
Lična karta
Dom zdravlja “Dr Draga Ljočić” Šabac je ustanova pri-
marne zdravstvene zaštite čije se aktivnosti realizuju kroz
promociju zdravlja, zdravstveno-vaspitni rad, primarnu
prevenciju i stalno unapređenje i očuvanje zdravlja preko
110.000 korisnika. Na godišnjem nivou 492 zaposlenih u
našoj ustanovi pruži preko
MILION usluga
. Dom zdravlja
poseduje 47 objekata na gradskom i seoskom području, na
preko 11.000 kvadrata. Prosečan broj preventivnih usluga
na godišnjem nivou je preko 120.000. Dom zdravlja “Dr
Draga Ljočić” ima ukupno 95 timova izabranih lekara, koji
u proseku obave skoro 12 hiljada pregleda godišnje.