Page 12-13 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

®
12
®
13
nomičnIm pristupu poslu, uz identifiko-
vanje neefikasne prakse. Cilj nam je da
povećamo i odziv na skrining na hronične
nezarazne bolesti, čime se ostvaruje naša
misija u oblasti zdravstveno-vaspitnog
rada, prevencije i promocije zdravlja.
Kakva je pozicija Doma zdravlja “Dr
Draga Ljočić” u odnosu na druge usta-
nove?
-
Dom zdravlja “Dr Draga Ljočić” je prva
ustanova zdravstvene zaštite koja je dobila
sertifikat o akreditaciji 2011. na području
Mačvanskog okruga. Kvalitet smo potvr-
dili reakreditacijom na period od sedam
godina, što je potvrda visokih standarda
koje smo uspostavili i primenjujemo ih.
Važimo za uzornu ustanovu primarne
zdravstvene zaštite, pa nam je nedavno u
poseti, na predlog Ministarstva zdravlja
Republike Srbije, bila i visoka delagacija
Svetske zdravstvene organizacije. U poslu,
koji zaposleni Doma zdravlja rade veoma
profesionalno i posvećeno,podrška lokalne
samouprave nam je od izuzetnog značaja.
U partnerstvu sa gradom unapređujemo
infrastrukturu i uslove rada, zanavljamo
opremu i vozila, u isto vreme radeći i na
unapređenju znanja i stručnom usavrša-
vanju, kao i na proširenju kapaciteta an-
gažovanjem mladih lekara i tehničara,
čime stvaramo šansu za njihov ostanak u
rodnom gradu, ali i priliku za dostupniju
i kvalitetniju zdravstvenu uslugu. Upravo
zahvaljujući partnerstvu sa lokalnom sa-
moupravom i nevladinim sektorom, rea-
lizovali smo i realizujemo različite projek-
te “Neodložna pomoć” i “Snaženje sistema
urgentne medicine”, “Karavan zdravlja”,
“Lekar na kućnompragu”, a kroz rad Saveta
za zdravlje očekujemo da naše inicijative
budu pretočene u još kvalitetnije progra-
me zdravstvene zaštite na nivou naše
lokalne zajednice.
Kakva jekadrovska struktura, koji su
izazovi i problemi sa kojima se suoča-
vate u radu?
-
Zdravstvo se suočava sa nizomproblema
– restriktivan je budžet za zdravstvo, kako
na nivou Republike, tako i na nivou lokalne
samouprave. Prisutan je deficit kadrova svih
profila, koji je dodatno povećala zabrana
zapošljavanja, pre svega mislim na medicin-
ske radnike. Nepovoljna je i starosna struk-
tura zaposlenih koji, osim toga, nisu ni
dovoljno motivisani. U isto vreme sve je
nepovoljnija demografska slika naše zemlje,
stanovništvo je sve starije, što utiče i na
zdravstvenu sliku Srbije. Lekari u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti imaju puno posla, veliki
broj pacijenata, što otežava rad na preven-
ciji i promociji zdravlja, što bi trebalo da
bude primarni cilj. Na nivou države je važno
uskladiti preventivne programe – skrininge,
jer je visoka opšta stopa smrtnosti, često i
od bolesti koje se mogu prevenirati i
uspešno lečiti u ranoj fazi. Negativne su
vrednosti prirodnog priraštaja, smanjen
reproduktni kapacitet stanovništva.Visok
udeo starijeg stanovništva i struktura uzroka
smrti pokazuju da će hronične nezarazne
bolesti biti i dalje glavni zdravstveni problem,
a njihova prevencija prioritet.
beđenje jednakog nivoa ukazane hitne
medicinske pomoći na celoj teritoriji
grada. Mi, u Domu zdravlja, koji nosi ime
prve žene lekara u Srbiji, dr Drage Ljočić,
svesni smo da smo dostojni bogate zdrav-
stvene tradicije samo ako joj stalno do-
prinosimo usavršavanjem svog znanja.
Zato ćemo u narednom periodu kontinu-
irano raditi na unapređenju kompetenci-
ja zaposlenih organizacijom predavanja,
seminara i tribina sa gostujućim konsul-
tantima i predavačima sa Medicinskog
fakulteta i eminentnih zdravstvenih usta-
nova iz naše zemlje, nagradićemo zapo-
slene koji se ističu u stručno-naučnom
radu. Verujem da je stručno usavršavanje
baza za razvoj u svim oblastima. To,
naravno, moraju da prate adekvatni uslovi
za rad i lečenje naših korisnika.Iako naša
ustanova ima veoma razuđenu mrežu
Koji su ciljevi i planovi za naredni
period?
-
Naš strateški plan “Zdravi ljudi u
zdravom gradu” podrazumeva, pre svega,
unapređenje preventivnih zdravstvenih
usluga za sve populacione grupe, potom
dalje jačanje sistema urgentne medicine
uz poštovanje principa “na pravommestu,
u pravo vreme“ što, zapravo, znači obez-
zdravstvenih ambulanti, i čak 47 objekata,
planiramo da gradimo i nove ambulante
u naseljima koja su se u međuvremenu
razvila, porasla i gde su potrebe sve izra-
ženije, pre svega u naseljima Štitar, Jevre-
movac. Svedoci smo da se,zbog učestalih
napada na lekarske ekipe i medicinske
radnike, mora povećati bezbednost za-
poslenih i pacijenata. Naša ustanova, na
našu veliku žalost, ostala je bez svoje
medicinske sestre Ljubinke Popović, koja
je ubijena na radnom mestu. Nakon ove
tragedije, Dom zdravlja je uradio Proce-
duru i inicirao širu akciju u svim strukov-
nim organizacijama za povećanje bezbed-
nosti zaposlenih. Za veću efikasnost, bližu
i lakšu konekciju potrebna je maksimalna
informatizacija rada ustanove, kao i bolja
saradnja sa Republičkim fondom za zdrav-
stveno osiguranje, Zavodom za javno
zdravlje i svim drugim relevantnim usta-
novama. U narednom periodu radićemo
na otvaranju genetskog savetovališta,
inicirali smo kreiranje proaktivne popu-
lacione politike – predlažemo mere koje
doprinose boljoj populacionoj slici,
odlično sarađujemo sa medijima, koji su
važna transmisija naših poruka, a na taj
način stižemo do svojih korisnika.
Bliži korisniku
Šabački Dom zdravl ja,
unapređenjem svoje usluge,
uspostavio je dobru praksu i
postao primer u mnogim
oblastima. Jedan od projekata
“Karavan zdravlja” naišao je na veliko
interesovanje naših korisnika. U
akcijama besplatnih pregleda i
provere osnovnih zdravstvenih pa-
rametara, u više od 20 sela ekipe
Doma zdravlja pregledale su oko
hiljadu korisnika, a kod velikog broja
otkrivene su zdravstvene promene
za koje nisu znali. “Da je samo kod
jednog našeg korisnika na vreme
otkriveno oboljenje koje se može
izlečiti, naša akcija bi u potpunosti
uspela”, kažu u ovoj ustanovi.
– Vredimo samo onoliko koliko ostavi-
mo traga o svom postojanju. Zato sam
ponosan što je jedna od prvih stvari koje
je novi menadžment uradio bila vraćanje
duga prema tradiciji – delu prve srpske
doktorke Drage Ljočić. Ova – po svemu
izuzetna žena – sa kolegama je bila
jednaka samo u ratovima, u miru je osta-
jala po strani, u senci, zaboravljana, što je
neretko odlika našeg mentaliteta. Zato je
promena imena naše ustanove glas za
vrednosti koje simbolizuje ova heroina
lekarskog poziva – profesionalnost, čast,
lični i moralni integritet, hrabrost, huma-
nost, solidarnost.
Dr Draga Ljočić jemera
vrednosti.
Ako stekne zasluženo mesto
u našempamćenju, postaće i nama i našoj
deci mera vrednosti.Ako joj ga uskratimo,
biće odraz naše slabosti. Svojoj deci du-
gujemo uzore na koje ćemo sami biti
ponosni – uzore poput dr Drage Ljočić –
kaže dr Branko Vujković.
Dr Draga Ljočić – mera vrednosti
Dom zdravlja “Dr Draga Ljočić” je prva ustanova
zdravstvene zaštite koja je dobila sertifikat o
akreditaciji 2011. na području Mačvanskog okruga