Page 14-15 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

®
14
®
15
S
lužba laboratorijske dijagnostike
je jedna od devet zdravstvenih
službi u okviru Doma zdravlja
„Novi Sad“. Specifičnost Službe je što se
temelji na uzorkovanju i analizi biološkog
materijala i kao i njena velika dostupnost:
pored tri centralne laboratorije (gde se
vrše analize) još i na 23 punkta pripada-
juće teritorije, što laboratorijsku dijagno-
stiku čini maksimalno dostupnom svakom
našem sugrađaninu. Pokrivamo teritoriju
grada Novog Sada, prigradska naselja i
opštinu Sremski Karlovci. Uzorkovanje
biološkog materijala, sempo punktovima,
obavlja se i u kućnim uslovima po nalogu
izabranog lekara.
Pored povećanja dostupnosti, impera-
tiv Službe je i razvoj laboratorijskog infor-
macionog sistema kojim se smanjuje
vreme za izdavanje rezultata.
u proseku je svakom našem građaninu
(svih uzrasta) pruženo po 4,25 laborato-
rijskih analiza.
Posedujemo savremenu laboratorijsku
opremu velikog kapaciteta (u koju spadaju
automatski hematološki, biohemijski,
urinski analizatori, koagulometri, aparati
za određivanje brzine sedimentacije eri-
trocita), koja omogućava brzu svakodnev-
nu obradu velikog broja uzoraka.
Sve usluge koje pružamo su definisane
Pravilnikom o nomenklaturi laboratorij-
skih zdravstvenih usluga na primarnom,
sekundarnom i tercijernom nivou zdrav-
stvene zaštite.
Usluge koje mi pružamo na primarnom
nivou su:
Kvalitet rada se potvrđuje učešćemnaše
laboratorije u programu internacionalne
kontrole BIO-RAD, za hematološke i bio-
U Službi laboratorijske dijagnostike je
zaposleno devet biohemičara, od toga tri
lekara – specijalisti kliničke biohemije, pet
farmaceuta – specijalisti medicinske bio-
hemije i jedan medicinski biohemičar.
Zatim 57 laboratorijskih tehničara, od
toga tri sa višom strukovnom školom. Svi
zaposleni aktivno učestvuju u programi-
ma kontinuirane medicinske edukacije i
kao slušaoci i kao predavači, tako da je sa
uspehom izvršeno prvo relicenciranje
kolega biohemičara, koji su prvu licencu
dobili 2008. godine, kao i laboratorijskih
tehničara – prva licenca 2009. godine.
U 2015. godini u Službi laboratorijske
dijagnostike izvršeno je 1.518.836 analiza
(opštih hematoloških analiza, analiza ko-
agulacije, biohemijskih analiza u krvi,
serumu, urinu i fecesu). Jednostavnim
jezikom statistike – u toku 2015. godine
hemijske analize. Ocenjeni smo sa najve-
ćim ocenama.
U našoj laboratoriji pacijenti se ne za-
kazuju, već se primaju odmah na uzimanje
uzoraka za analizu čim elektronskim
putem laboratorija dobije laboratorijski
uput od strane lekara. To praktično znači
da uput u laboratoriju stigne pre pacijen-
ta. Isto tako, nakon verifikacije nalaza od
strane biohemičara, rezultati se putem
LIS-a (Laboratorijskog informacionog
sistema) prosleđuju u elektronski karton
pacijenta, što ih čini vidljivim za sve lekare
Doma zdravlja kod kojih pacijent dođe na
pregled. Tako pacijent nema potrebe da
dolazi po svoj nalaz na šalter laboratorije.
Stručnost kadra koji radi u laboratoriji
je uslovljen njihovim kontinuiranim
radom na unapređenju, ali i prenošenju
znanja na ostale kolege. Tako je na 3.
evropskom kongresu za preanalitičku fazu,
koji je održan u martu u Portu (2015)
učestvovala koleginica mr ph Vidosava
Petrović koja je uspešno prezentovala rad
Službe laboratorijske dijagnostike.
Služba laboratorijske dijagnostike je i u
2015. godini dala veliki doprinos u među-
narodnom pilot projektu praćenja Indi-
katora pokazatelja kvaliteta (IFCC-MQI),
pod supervizijomprof. dr Zorice Šumarac
(predsednika Društva medicinskih biohe-
mičara Srbije), koordinatora za Srbiju,
odnosno profesora Maria Phlebania i
Laure Sciacovelli (Univerzitet u Padovi –
Italija). Na nekoliko stručnih skupova, na
zadatu temu, bili smo postavljeni na prvo
mesto (po broju dostavljenih podataka)
od tri institucije primarne zdravstvene
zaštite koje učestvuju u projektu.
Na poziv organizatora, učestvovali smo
sa prezentacijom rada „Dom zdravlja Novi
Sad u korak sa izazovima“ (dr med. Ksenija
Škorić, načelnik službe) u okviru 21. edu-
kativnog seminara, koji se održao u Kra-
gujevcu 2015. godine, sa temom “Aktiv-
nost i na unapređenju rada
medicinsko-biohemijske laboratorijske
struke u Republici Srbiji”. Rad je prezen-
tovan u okviru sekcije: Unapređenje kva-
liteta rada u medicinsko-biohemijskim
laboratorijama na primarnom nivou
zdravstvene zaštite.
Dom zdravlja je dao veliki doprinos
relevantnim temama vezanim za rad la-
boratorije, a to je: Saglasnost pacijenta za
venepunkciju; Mere izvršenja za labora-
torijsku dijagnostiku; Fakturisanje labora-
torijskih usluga na primarnom nivou
ma vezanim za preventivne preglede
građanstva u cilju unapređenja i evalua-
cije zdravstvenog stanja stanovništva.
Takođe učestvujemo i u sledećim skri-
ninzima: skriningu – rano otkrivanje
karcinoma debelog creva, skriningu – rano
otkrivanje kardiovaskularnog rizika i skri-
ningu – rano otkrivanje dijbetesa tipa 2.
Ono što nam je jako važno, i na šta smo
ponosni, jeste da je Služba laboratorijske
dijagnostike, kao i Dom zdravlja, akredi-
tovana na sedam godina, sa najvišom
ocenom.
Misija naše Službe je poštovanje najbo-
lje laboratorijske prakse, uz praćenje i
primenu najnovijih laboratorijskih tehno-
logija i trendova usavršavanja zaposlenih
u laboratoriji, što rezultira zadovoljstvom
pacijenata i svih učesnika u zdravstvenom
sistemu.
zdravstvene zaštite; Nomenklatura usluga
na primarnom nivou i Izdavanje nalaza.
Služba laboratorijske dijagnostike je
učestvovala u projektu Doma zdravlja
„Novi Sad“ i Grada Novog Sada „Svi za
zdravo novosadsko srce III“, sa aktivnosti-
SLUŽBA LABORATORIJSKE
DIJAGNOSTIKE
U korak sa potrebama pacijenata
Piše: dr med. Ksenija Škorić
Načelnica Službe za laboratorijsku
dijagnostiku, Doma zdravlja “Novi Sad”
Hematološke
analize:
• Sedimentacija eritrocita (SE)
• Krvna slika (ER, LE, HT, Hb,
TR)
• Kompletna krvna slika sa
leukocitarnom formulom
(ER, LE, HT, Hb, TR, Lef)
• Eritrociti (ER)
• Hemoglobin
• Hematokrit
• Leukociti – mikroskopski
(LE)
• Trombociti – mikroskopski
(TR)
• Retikulociti
• Leukocitarna formula
Biohemijske analize
• Glukoza u serumu
• Test oralnog opterećenja
glukozom – GTT
• Glikozilirani hemoglobin
(HbA1c) u krvi
• Urea u serumu
• Kreatinin u serumu
• Mokraćna kiselina u serumu
• Bilirubin, ukupan u serumu
• Bilirubin, direktan u serumu
• Proteini (ukupni) u serumu
• Albumin u serumu
• C - reaktivni protein (CRP)
u serumu
• Gvožđe u serumu
• TIBC (ukupni kapacitet ve-
zivanja gvožđa) u serumu
• UIBC (nezasićeni kapacitet
vezivanja gvožđa) u serumu
• AST L - asparat aminotran-
sferaza) u serumu
• ALT (L - alanin aminotran-
sferaza) u serumu
• Alkalna fosfataza (ALP) u
serumu
• Gama - GT (gama - glutamil
transferaza) u serumu
• Laktat dehidrogenaza (LDH)
u serumu
• Alfa-amilaza u serumu i
mokraći
• Natrijum u serumu
• Kalijum u serumu
• Hloridi u serumu
• Kalcijum u serumu
• Neorganski fosfati u serumu
• Holesterol (ukupan) u
serumu
• HDL - holesterol u serumu
• Trigliceridi u serumu
Analize hemostaze
• Vreme krvarenja
• Aktivisano parcijalno trom-
boplastinsko vreme (aPTT)
• Protrombinsko vreme (PT)
• Fibrinogen
Analize urina
• Celokupan pregled urina
test trakom
• Sediment urina
• Glikoza u urinu
• Proteini u urinu
• Ketonska tela (aceton) u
urinu
• Urobilinogen u urinu
• Test na trudnoću u urinu
Analize fecesa
(stolice):
• Hemoglobin (krv) u stolici
– Test za okultno krvarenje
• Nesvarena mišićna vlakna u
stolici
• Skrob u stolici
• Masti u stolici
Usluge koje mi pružamo na primarnom nivou su:
Stručnost kadra koji radi u laboratoriji je uslovljen
njihovim kontinuiranim radom na unapređenju, ali
i prenošenju znanja na ostale kolege