Page 16-17 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

®
16
®
17
Aktuelno
I
zuzetno sam ponosna na to što je
Srbija uključena u globalnu kampa-
nju “16 dana aktivizma u borbi
protiv nasilja nad ženama”, koja je
počela 25. novembra Međunarod-
nim danom borbe protiv nasilja prema
ženama i traje do 10. decembra kada se
obeležava Međunarodni dan ljudskih
prava. U ovih 16 dana Srbija će kroz
razne aktivnosti, zajedno sa čitavim
svetom ustati i reći: “Stop nasilju prema
ženama!”
Samo od početka ove godine više od
30 majki, sestri i supruga ubijeno je u po-
rodičnom i partnerskom nasilju, od čega
veliki broj ilegalanim vatrenim oružjem,
poput onog slučaja u Žitištu. Od 2010.
godine ubijeno je 196, a procene su da je
u poslednjih 10 godina više od 320 žena
žrtava nasilja.
U sprovođenje odlučne agende za
borbu protiv nasilja prema ženama koja
se nalazi u mandatu Vlade Republike
Srbije uključeni su svi, počev od resornih
ministarstava i institucija, lokalnih sa-
mouprava, civilnog društva i građana
Srbije.
Pre samo nekoliko dana na predlog
Ministarstva pravde, Narodna skupština
usvojila je Zakon o sprečavanju porodič-
nog nasilja. Ovaj zakon je važan ne samo
zbog toga što će urediti pitanje kažnjava-
nja nasilnika, već obezbediti i veću zaštitu
žrtava, objedinjeno prikupljanje podataka
i kazne za one koji ne postupe po službe-
noj dužnosti u skladu sa Zakonom. Ovo
je važan zakon kojim ćemo nastojati da
kaznimo počinioce i smanjimo broj žena
žrtava nasilja.
Početkom septembra smo otpočeli
sprovođenje projekta „Integrisani odgovor
na nasilje nad ženama i devojčicama” u
Srbiji, u partnerstvu sa resornimministar-
stavima i UN agencijama. Ključni ciljevi
ovog projekta su izrada nove Nacionalne
strategije za borbu protiv nasilja, uspo-
stavljanje Nacionalne SOS telefonske linije,
podrška žrtvama nasilja, rad sa počinio-
cima, prevencija nasilja među decom u
školama, rad sa mladima.
U toku je i realizacija kampanje pod
sloganom „Prijavi oružje. Spreči nasilje. Da
ne bude kasno.“ u saradnji sa Evropskom
unijom i UNDP SEESAC kojom želimo
dvostruko da delujemo. Sa jedne strane,
želimo da podignemo svest javnosti o ri-
zicima koje vatreno oružje, posebno ile-
galno, predstavlja u domaćinstvima i da
se ono mora prijaviti jer može biti kori-
šćeno kao oruđe za nasilje, a sa druge
strane, da ne možemo da zažmurimo na
nasilje i da ga moramo prijaviti i sprečiti.
Srbija je 8. zemlja po redu u svetu koja
je ratifikovala Istanbulsku konvenciju
protiv nasilja prema ženama 2013. godine.
U avgustu 2014. godine, Konvencija je
počela da se primenjuje, a u junu sledeće
godine – 2017. ćemo izveštavati GREVIO
komitet zadužen za praćenje o primeni
ove Konvencije. Ova Konvencija je ratifi-
kovana zajedničkim naporima države,
posebno Ženske parlamentarne mreže i
civilnog sektora i predstavlja pravi primer
sinergijske saradnje.
Primetićete da će tokom svih 16 dana
u Beogradu znameniti objekti biti osvet-
ljeni u narandžasto, kao simbol optimi-
stične budućnosti oslobođene od nasilja
prema ženama i devojčicama, počev od
zgrade Vlade, Narodne skupštine, skup-
štine Grada Beograda, Mosta na Adi, do
beogradskog Pobednika i Palate „Albani-
ja“.
Drago mi je što danas ima sve više ak-
tivnosti koje su usmerene ka borbi protiv
nasilja i nadam se da će efekti biti održivi.
Volela bih da od sada uvedemo jednu
novu statistiku. Da umesto broja ubijenih
žena počnemo da brojimo nasilnike koji
će zbog svog nasilničkog ponašanja biti
zakonski kažnjeni. U tome će nampomoći
i novi Zakon o sprečavanju nasilja u po-
rodici, ali i uključivanje čitavog društva
počev od porodice, škole, komšiluka.
Hajde svi da ustanemo i kažemo da pravi
muškarac ne diže ni glas ni ruku na ženu.
Mi smo ponosna nacija, pa hajde da
budemo ponosni na to kako kod nas u
Srbiji nema nasilja. Hajdemo svi zajedno
da rastemo i borimo se u ostvarenju vizije
razvoja koja će služiti ostvarenju zajednič-
ke i bolje budućnosti za sve nas. Nasilje
nad ženama nije ničija privatna stvar.
Čuvajmo žene, čuvajmo se međusobno.
(40. BILTEN O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU
I SMANJENJU SIROMAŠTVA - UVODNIK-
5.12.2016.)
Piše:
Prof. dr Zorana Mihajlović
Potpredsednica Vlade Republike Srbije
i predsednica Koordinacionog tela
za rodnu ravnopravnost