Page 22-23 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

®
22
®
23
K
ako vežbe mogu da zaštite
mozak od Alchajmerove
bolesti pokušala je da odgo-
netne
Amanda MacMillan
. Redovno
vežbanje može pružiti određeni vid zaštite
od Alchajmerove bolesti, čak i kod ljudi
koji imaju genetsku predispoziciju da
obole, kažu rezultati nedavnog istraživanja.
U studiji, nedavno objavljenoj u časo-
pisu čije su teme vezane za Alchajmerovu
bolest, pokazalo se da ljudi koji upražnja-
vaju u većoj meri fizičke aktivnosti - imaju
veće šanse da imaju bolji metabolizam
glukoze u svom mozgu, što je znak zdra-
vije moždane aktivnosti. Intenzitet fizičke
aktivnosti, s druge strane, nije povezan sa
sličnim prednostima. Studija je obuhva-
tila 93 odrasle osobe prosečne starosti
oko 64 godine, od kojih su svi imali u
porodičnoj anamnezi najmanje jednog
roditelja sa Alchajmerovom bolešću, naj-
manje jednu genetsku varijaciju vezanu
za Alchajmerovu bolest, ili je to bio slučaj
kod oba roditelja. To znači da su bili pod
visokim rizikom za razvoj samog oboljenja,
a ni kod jedne od tih osoba nije se poka-
zalo nikakvo kognitivno oštećenje u vreme
istraživanja.
Da bi se rasvetlio nivo odnosa između
moždane i fizičke aktivnosti, svi ispitanici
su nosili akcelerometar nedelju dana, kako
bi se izmerile dnevne fizičke aktivnosti.
Rađen je i PET scan, merenje metabolizma
glukoze, što je otkrivalo zdravlje neurona
i njihovu aktivnost, u nekoliko regiona
mozga.
Za osobe sa Alchajmeromi, ovi regioni
imaju tendenciju da imaju depresiju me-
tabolizma glukoze. Istraživači su tokom
istraživanja ustanovili da, ljudi koji su
proveli najmanje 68minuta dnevno baveći
se nekomumerenom fizičkom aktivnošću,
imaju metabolizma glukoze bolji u svim
timmoždanim regionima od onih osoba
koje su bile manje vremena fizički aktivne.
Ako je više vremena provedeno sedeći ili
uz manju fizičku aktivnost, kao što je
sporo hodanje, nisu se događale promene
u bilo kojemod ispitivanih regiona mozga.
Važna je adekvatno energična fizička ak-
tivnost povezana sa boljim metaboliz-
mom glukoze u jednom regionu u mozgu
– hipokampusu. Isto tako, mnogo veće
doze vežbi jako visokog intenziteta mogu
obezbediti samo “skromno povećanje”
moždanih aktivnosti.
Sugeriše se da se ne mora vežbati do
krajnjih granica izdržljivosti da bi se
znatno poboljšala moždana aktivnost,
kaže vodeći autor Ozioma OKONKVO,
asistent profesor medicine na Univerzite-
tu Viskonsin
School of Medicine
i javno
zdravlje. U principu, kaže, dokazi ukazuju
na to da “samo naznaka fizičke aktivnosti
nije dovoljna, ali i veoma energična aktiv-
nost može biti nepotrebna.”
Biti u mogućnosti procenjivanja veze
između aktivnosti umerenog intenziteta
i zdravlje mozga – uzbudljiv je i važan
korak u istraživanju Alchajmerove bolesti,
kažu istraživači. Ipak, potrebna su dalja
istraživanja kako bi se dokazala uzročno-
posledičnu veza između vežbanja i meta-
bolizam glukoze, kako bi se potvrdila
stvarna korist ovog odnosa.
Istraživački tim trenutno regrutuje ljude
sa problemima njihovog moždanog zdrav-
lja, za kliničko ispitivanje i utvrđivanje
prave doze vežbanja kod osoba sa blagim
problemima sa memorijom. Ali Okonkvo
ističe da prethodna istraživanja već uspo-
stavaju vezu izmeđumetabolizma glukoze
i kognitivne funkcije. “Mi samo dokazu-
jemo da umereni intenzitet fizičkih aktiv-
nosti i aktivan način života zapravo pove-
ćavaju funkciju neurona”, kaže on. “Ne
smatra se da je to prevelik napredak, niti
pravi argument za dokazivanje da vežba-
nje sprečava opadanje kognitivnih funk-
cija u srednjem životnomdobu.” Okonkvo
kaže ovo istraživanje, pre svega, nudi veću
sigurnost da ljudi mogu da preduzmu
korake kako bi se zaštitili od ispoljavanja
simptoma Alchajmerove bolesti, čak i ako
su neke osobe sa visokim genetskim
rizikom. “Dokazi pokazuju da nikad nije
kasno da krenete i održavate neki fizički
aktivan režim”, kaže on. “To, takođe, do-
kazuje da što ranije počnete i duže nasta-
vite sa fizičkim aktivnostima, to će bene-
fiti od vežbanja imati tendenciju da se
akumuliraju.
Jun 26, 2017 VREME Health,
For TIME zdravlje (LinkedIN)
Dometi, istraživanja
Uticaj fizičke
aktivnost na
ispoljavanje i razvoj
Alchajmerove bolesti
Ljudi koji upražnjavaju u većoj meri fizičke
aktivnosti - imaju veće šanse da imaju bolji
metabolizam glukoze u svom mozgu, što je
znak zdravije moždane aktivnosti
Istraživači su tokom istraživanja ustanovili da, ljudi
koji su proveli najmanje 68 minuta dnevno baveći
se nekom umerenom fizičkom aktivnošću, imaju
metabolizma glukoze bolji u svim moždanim
regionima od osoba koje su bile manje
vremena fizički aktivne.