Page 28-29 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

®
28
®
29
S
lužba stomatološke zdravstvene
zaštite, kao organizaciona jedini-
ca Doma zdravlja „Novi Sad“,
pruža stomatološke usluge iz domena
dečje i preventivne stomatologije, orto-
pedije vilica, bolesti zuba sa endodonci-
jom, parodontologije i oralne medicine,
oralne hirurgije i stomatološke protetike.
U okviru svoje delatnosti, Služba stoma-
tološke zdravstvene zaštite sprovodila je
sve preventivne i profilaktičke mere u cilju
sprečavanja oboljenja usta i zuba, a
posebna pažnja posvećena je deci i
ženama u vezi sa trudnoćom. U 2016.
godini pruženo je ukupno 336.144 usluge,
od čega preventivnih 106.978. U okviru
svog rada sarađuje i sa drugim organiza-
cionim jedinicama Doma zdravlja ,,Novi
Sad’’, a naročito uska saradnja je sa služ-
U pogledu kadra koji pruža usluge sta-
novništvu ima ukupno 74 tima, od čega
su: 29 specijalističkih (osam specijalista
dečje i preventivne stomotalogije, šest
specijalista ortopedije vilica, tri specijalista
opšte stomatologije, tri specijalista bolesti
zuba i endodoncije, tri specijalista stoma-
tološke protetike, četiri specijalista oralne
hirurgije, dva specijalista parodontologije
i oralne medicine koji su ugovoreni sa
RFZO), još dva specijalistička tima koji
pružaju usluge koje nisu obuhvaćene
obaveznim vidom zdravstvenog osigura-
nja, i to u oblasti oralne hirurgije i paro-
dontologije sa oralnom medicinom.
Na specijalističkim studijima je pet lekara
i to četiri iz dečje preventivne stomatolo-
gije i jedan iz ortopedije vilica i lica. U okviru
Službe u zubotehničkim laboratorijama
ska akta – Pravilnik o nomenklaturi zdrav-
stvenih usluga na primarnom nivou
zdravstvene zaštite, donošenje cenovnika
zdravstvenih usluga, vremenskog i kadrov-
skog normativa, i novi način izveštavanja
o pruženim zdravstvenim uslugama. Do-
nošenje ovih zakona, kao novinu u zdrav-
stvo Republike Srbije, uvodi i kategoriju
izabranog lekara, a menja se i način finan-
siranja primarne zdravstvene zaštite.
Uvodi se kapitacija koja meri rezultate
rada ustanova primarnog nivoa zdravstve-
ne zaštite, kao i učinke izabranih lekara u
skladu sa definisanim kriterijumima regi-
stracije opredeljenih pacijenata, efikasno-
sti i prevencije. Cilj svih ovih promena je
da zdravstvena zaštita bude efikasnija,
racionalnija i kvalitetnija, a izabrani lekar
u više od 80 odsto slučajeva zdravstvene
probleme rešava na nivou primarne zdrav-
stvene zaštite. Građani su dobili pravo da
izaberu lekara i da ostvaruju primarnu
zdravstvenu zaštitu u Domu zdravlja, u
određenom sadržaju i obimu, a koji defi-
niše Pravilnik o sadržaju i obimu prava na
zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdrav-
stvenog osiguranja i o participaciji za
kalendarsku godinu.
Najveća prava na zdravstvenu zaštitu
iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
omogućena su deci od rođenja do 18,
odnosno do 26. godine (tj. do kraja redov-
nog školovanja) i ženama u vezi sa trud-
noćom. I druge kategorije osiguranika
imaju pravo na stomatološku zdravstvenu
zaštitu, ali u manjem sadržaju i obimu.
Izabrani lekar u oblasti dečje stomato-
logije može da bude specijalista dečje i
preventivne stomatologije ili doktor sto-
matologije, a u pogledu zaštite odraslog
stanovništva – specijalista opšte stoma-
tologije ili doktor stomatologije. Rad
izabranog lekara u oblasti dečje i preven-
tivne stomatologije obavlja se jednim
delom u ordinacijama, a drugim delom
van zdravstvene ustanove u objektima
predškolske i školskih ustanova, gde se
odvija zdravstveno-vaspitni rad groz
grupni rad sa decom.
Izabrani lekari Službe stomatološke
zdravstvene zaštite dužni su da organizu-
ju i sprovode mere na unapređenju
oralnog zdravlja, otkrivaju i suzbijaju
faktore rizika za nastanak oboljenja, obav-
ljaju preventivne preglede, mere i postup-
ke (uključujući i zdravstveno vaspitanje),
obavljaju preglede i dijagnostiku i odre-
đuje način i vrstu lečenja, uključujući i
hitnu medicinsku pomoć, upućuju osigu-
rana lica na ambulantno-specijalističke
preglede u okviru svoje ustanove, ili ih, po
potrebi, upućuje u ustanove višeg nivoa
zdravstvene zaštite.
Služba stomatološke zdravstvene zaštite
sarađuje sa drugim zdravstvenim, socijal-
nim i drugimustanovama i organizacijama,
a izabrani lekari sprovode programe zdrav-
stvene zaštite i učestvuju u projektima u
oblasti javnog zdravlja. U jednom takvom
projektu u 2016. godini, finansiranom od
Gradske uprave za zdravstvo, učestvova-
la je i Služba stomatološke zdravstvene
zaštite, pod nazivom „MOJAMAMA ZNA
A ZNAM I JA“. Projekat je bio usmeren na
roditelje/staratelje dece uzrasta od
rođenja do treće godine života. Ovaj
period prepoznali smo kao najvažniji za
sticanje pozitivnih navika vezanih za
oralno zdravlje (naravno pored perioda
planiranja porodice), smatrajući da će
edukacija roditelja uticati da odaziv na
preventivne preglede dece bude veći, a
naročito na prvi preventivni pregled koji
je propisan zakonom i treba da se obavi
u periodu između 6. i 9. meseca života
odojčeta. Inače, ovaj projekat je odobren
za sprovođenje i u 2017. godini.
Služba stomatološke zdravstvene
zaštite redovno učestvuje i u kampanjama
prema kalendaru zdravlja kojima se do-
prinosi promociji zdravlja, ali i prevenciji
bolesti. U kampanjama učestvuje samo-
stalno, u saradnji sa drugim službama
Doma zdravlja i/ili drugim ustanovama
na teritoriji grada.
Tradicionalno, naša služba sprovodi
kampanju nedelja zdravih usta i zuba sa
dugogodišnjim partnerima, koja se u
Novom Sadu obeležava u organizaciji
Gradskog odbora Crvenog krsta. Svake
poslednje nedelje u martu obeležavamo
Nacionalnu nedelju zdravih zuba, treće
nedelje maja, itd. Uključujemo se u sve
javne manifestacije koje su posvećene deci
(Baby egzit, Zmajeve dečje igre...) jer i na
ovaj način možemo da doprinesemo for-
miranju ispravnih stavova i ponašanja u
pogledu oralnog zdravlja.
Sprovodi se i redovno informisanje
stanovništva o stanju oralnog zdravlja, ali
se i ukazuje na potrebe i mogućnosti da
se ono ličnim i pozitivnim ponašanjem
sačuva i unapredi.
Viđenje Službe stomatološke zdravstve-
ne zaštite u narednomperiodu je da i dalje
bude aktivna u pogledu mera zaštite
zdravlja stanovnika Novog Sada, ali i da
u pogledu dijagnostike i terapije brojnih
oralnih bolesti prati trendove moderne
stomatologije.
Zdravstvene institucije
DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD"
predstavlja vam
Službu stomatološke zdravstvene zaštite
Dr Steva Dražin,
načelnik Sluzbe
bama za zdravstvenu zaštitu žena i zdrav-
stvenu zaštitu dece.
U Službi je zaposleno ukupno 207
radnika. Rad se odvija u pet većih obje-
kata (Bulevar, Bistrica, Liman, Rumenačka
i J. J. Zmaj), kao i u 14 manjih objekata
gradskih i prigradskih naselja i u 12 škola
(11 osnovnih i jednoj srednjoj).
radi 23 zubna tehničara, pet RTG tehniča-
ra, zaposleno je 88 stomatoloških sestara,
od kojih tri imaju višu stručnu školu.
Služba stomatološke zdravstvene zaštite
doživela je velike promene 2005. godine
donošenjem novog Zakona o zdravstve-
nom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj
zaštiti. Doneta su i neka druga podzakon-
Služba stomatološke
zdravstvene zaštite je
učestvovala u projektu
u pod nazivom „MOJA
MAMA ZNA A ZNAM
I JA“. Projekat je bio
usmeren na roditelje/
staratelje dece uzrasta
od rođenja do treće
godine života. Ovaj
period prepoznali smo
kao najvažniji za
sticanje pozitivnih
navika vezanih za
oralno zdravlje