Page 30-31 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

®
30
®
31
B
ačko Gradište je naselje u
opštini Bečej u Južnobačkom
okrugu pokraj reke Tise. Prema
popisu iz 2011. Godine, ima 5110 stanov-
nika sa prosečnom starošću 39,1 godina
(37,0 kod muškaraca i 41,1 kod žena).
Stanovništvo se većinski bavi poljoprivre-
dom, dok manji broj ljudi radi u Fabrici
“Bag” za proizvodnju začina, ili se bave
privatnim preduzetništvom.
Zdravstvena stanica u BačkomGradištu
pripada Domu zdravlja Bečej i ima 13
zaposlenih. To je polivalentna zdravstve-
na služba jer obuhvata rad sa predškol-
skom i školskom decom, ambulantni rad
sa odraslima, kućne posete kod teže
obolelih i nepokretnih pacijenata, palija-
tivno zbrinjavanje bolesnika sa definitiv-
nim dijagnozama i patronažnu službu. U
okviru Zdravstvene stanice radi Apoteka,
gde su zaposleni diplomirani farmaceut i
farmaceutski tehničar. O zdravlju zuba
dece i odraslih brine spec. dečje i preven-
tivne stomatologije dr Ankica Ostović
Srbljanin i stomatološki tehničar Ana
Stefanov.
Posle desetogodišnjeg rada u ovoj am-
bulanti, u proleće 2015. godine, imenova-
na sam za rukovodioca Zdravstvene
stanice. Bio je to veliki izazov – kako sa
tako malim brojem zaposlenih uraditi
ogroman posao koji nas je svakodnevno
čekao, i odgovoriti na sve potrebe pacije-
nata. Radili smo, i radimo kao tim, sa
verom da ćemo uspeti, dajući jedni
drugima podršku. Jer, kako kaže Nensi
Dorman: “Kada verujete u ljude, oni mogu
da učine i ono što se činilo nemogućim”.
Tako smo, sa samo tri lekara i pet medi-
cinskih sestara, uspeli da mesečno
uradimo u proseku 1500 pregleda odraslih,
130 pregleda školske dece, oko 50 pregle-
da predškolske dece – i da pacijenti budu
zadovoljni.
Jednom u dve nedelje, a po potrebi i
češće, na Dečjem odeljenju preventivne
preglede i vakcinaciju radi pedijatar dr sc.
med. Gabriela Ivošević.
Zgrada u kojoj radimo sagrađena je pre
dosta godina, i više godina nije obnavlja-
na. Velikim angažovanjem direktorice
Doma zdravlja Bečej dr sc. med. Kosane
Nešić uspeli smo da dobijemo sredstva
za renoviranje objekta iznutra, te je
prostor u kojem radimo dobio svež i nov
izgled.
U saradnji sa načelnicom Službe opšte
medicine dr sc. med. AleksandromNovčić,
svi zaposleni idu na redovne edukacije i
stručno usavršavanje, što nam omoguća-
va da budemo stalno u toku sa najsavre-
menijim pristupima i metodama rada.
Zdravstvena stanica Bačko Gradište,
Dom zdravlja Bečej
moguće neka oboljenja sprečiti, na vreme
otkriti i na vreme otpočeti lečenje? Oko
80 odsto bolesti mogu da se spreče ili da
se izleče ako se otkriju na vreme. Svrha
preventivnih pregleda je sprečavanje
pojave bolesti, odnosno otkrivanje obo-
ljenja u najranijoj fazi, kada još nema
simptoma, jer su tada najveće mogućno-
sti za izlečenje. Zdravstvenim kalendarom
utvrđena je dinamika preventivnih pre-
gleda za sve starosne grupe stanovništva.
Preventivni pregledi se obavljaju o trošku
zdravstvenog osiguranja.
Sistematski pregledi se odnose na odre-
đenu populacionu grupu, u skladu sa
pravilnikom kojim je određen sadržaj,
obim i učestalost pregleda. On obuhvata
opšti klinički pregled po sistemima, stan-
dardne laboratorijske pretrage, određiva-
nje dodatnih medicinskih ispitivanja u
zavisnosti od nađenog stanja i faktora
rizika, digitorektalni pregled osoba starijih
od 50 godina, palpatorni pregled dojki i
ginekološki pregled kod žena, a kod muš-
karaca palpatorni pregled prostate.
Ritam sprovođenja sistematskih pregle-
da je sledeći:
• u 20. godini: jedanput,
• u 22. godini: jedanput,
• od navršene 23 do navršene 34 godine:
jedanput u pet godina,
• od navršenih 35 godina i više: jedanput
u dve godine.
Sprečavanje pojave neke bolesti uvek je
bolje i jeftinije nego kasnije lečenje. Engle-
ska reč screening (skrining) podrazumeva
preventivne medicinske preglede kojima
se ispituje populacija naizgled zdravih ljudi
kako bi se pronašle one osobe koje poka-
zuju rane znake neke bolesti ili predispo-
ziciju za nastanak nekog oboljenja.
Predstavljamo vam
Piše: dr Dragana Gazibara
Upravnica Zdravstvene stanice
u Bačkom Gradištu
Oko 80 odsto bolesti mogu da se spreče ili da se
izleče ako se otkriju na vreme. Svrha preventivnih
pregleda je sprečavanje pojave bolesti, odnosno
otkrivanje oboljenja u najranijoj fazi,
Stomatološka služba je sastavni deo pri-
marne zdravstvene zaštite. Uz opštu sto-
matološku zaštitu koju pruža odraslom
stanovništvu, prioritet u radu imaju deca
i trudnice sa kojima se provode preventiv-
ni programi zaštite zdravlja usta i zuba. Uz
primenu standardnih profilaktičkih mera
zaštite, zdravstvenimvaspitanjem i obukom
o pravilnom načinu održavanja oralne hi-
gijene i ishrane obuhvaćeni su i roditelji
dece, sve do predškolskog uzrasta. Rezul-
tati preventivnog rada se ogledaju u sve
većem broju dece sa zdravim zubima, kao
i povećan broju dece sa saniranim zubima.
Svakodnevno smo svedoci sve većeg
porasta broja obolelih od malignih, kar-
diovaskularnih oboljenja, šećerne bolesti,
depresije i čitavog niza drugih oboljenja.
Da li smo svesni da je kroz obavljanje re-
dovnih sistematskih i ciljanih pregleda