Page 34-35 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

®
34
®
35
Š
kola za oštećene sluhom –
nagluve „Stefan Dečanski“ se
nalazi u Beogradu, u Ulici Sveto-
zara Markovića 85, na opštini Savski venac.
To je najstarija ustanova ovog tipa u Srbiji
i regionu, koja se razvila iz Zavoda za glu-
vonemu decu Društva „Kralj Dečanski“.
ovaj program prošao je veliki broj poro-
dica, a deca su nakon programa u velikoj
meri našla mesto u redovnim vrtićkim
grupama.
Učenicima je pružena mogućnost uče-
stvovanja u brojnim vannastavnim aktiv-
nostima, kroz uključivanje u rad neke od
školskih sekcija, u skladu sa njihovim in-
teresovanjima. Škola je učestvovala u
velikom broju nacionalnih i međunarod-
nih projekata, a od 2012. godine je član
međunarodne školske mreže Akademije
srednjeevropskih škola, koja obuhvata
škole iz 15 evropskih zemalja. O uspesima
učenika svedoče brojne diplome, nagrade
i povelje, koje su osvojili na različitim
smotrama i takmičenjima, kao i nagrada
koju je škola osvojila za posebna posti-
gnuća u oblasti inovativnog učenja.
Na posebno mesto stavljena je saradnja
sa porodicama kroz programe podrške
porodici i savetodavni rad. Škola sarađu-
je sa mrežom podrške gluvim i nagluvim
osobama,
Holley Institute’s Carls Family
Village
, iz Mičigena (SAD), pa već treću
godinu učenici i nastavnici
učestvuju u različitim progra-
mima ove organizacije. Ove
godine, od 14. do 19. juna,
Škola je domaćin Prvog me-
đunarodnog letnjeg kampa
gluvih i nagluvih osoba „Zna-
kovni teatar“. Razmena isku-
stava utiče na razvijanje i
stvaranje dodatnih vidova
podrške porodicama i učeni-
cima u okviru naše zajednice.
Škola je opremljena savre-
menim tehnologijama i naj-
modernijim nastavnim i di-
daktičkim sredstvima. Svaka
učionica ima induktivnu
petlju koja je namenjena
Jubileji
ŠKOLA ZA OŠTEĆENE SLUHOM - NAGLUVE
"STEFAN DEČANSKI", BEOGRAD
Istorija i tradicija duga 120 godina
Piše: mr defektologije Iva Urdarević
Škola za oštećene sluhom – nagluve „Stefan Dečanski“ ove godine slavi 120 godina
postojanja i rada i dobila je dva najveća priznanja u oblasti obrazovanja i rada sa decom
sa razvojnim smetnjama – Svetosavsku nagradu koju dodeljuje Ministarstvo prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja i povelju Fonda „Prof. Miodrag V. Matić“ koju dodeljuje
Društvo defektologa Srbije.
programima su obuhvaćeni polaznici
različitih uzrasta, od beba do odraslih na
doškolovavanju i prekvalifikaciji. U vas-
pitno-obrazovnom radu se uvažavaju
potrebe, sposobnosti i sklonosti svakog
učenika, pa se primenjuju principi indivi-
dualizacije nastave i izrađuju individualni
kojima škola sarađuje. Značajan broj
učenika srednje škole nastavlja školovanje
na nekoj od redovnih visokih škola stru-
kovnih studija i fakultetima.
Škola za oštećene sluhom – nagluve
„Stefan Dečanski“ je resursni centar za
pružanje podrške učenicima sa smetnjama
u razvoju koji su uključeni u redovan
sistem obrazovanja i vaspitanja, kao i
njihovim roditeljima, nastavnicima i vas-
pitačima. Škola je nastavna baza Fakulte-
ta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Učiteljskog i Filozofskog fakulteta, a sara-
đuje i sa različitim ustanovama u lokalnoj
zajednici, udruženjima i inicijativama
koje podržavaju inkluzivno obrazovanje.
Ustanova je postala prepoznatljiva, u
regionu i šire, po uspešnoj rehabilitaciji
dece sa kohlearnim implantom. Ovim
problemom se, od 2000. godine, bavi tim
stručnjaka, posebno edukovan kroz niz
seminara i predavanja u zemlji i inostran-
stvu. Tako se razvila podrška saradnicima
i porodicama u vidu simpozijuma
„Koračam i slušam“. Do sada je održano
sedam stručnih skupova na kojima su
izlagali domaći i strani stručnjaci iz oblasti
rada sa gluvom i nagluvom decom.
Prepoznavanje potreba dece i roditelja
dovelo je do razvoja novog i jedinstvenog
programa rane intervencije, čiji su pola-
znici bebe, odmomenta dijagnostikovanja
gluvoće ili nagluvosti, do treće godine.
Škola je, u ovoj oblasti rada, pionir na
području Srbije. Program pruža saveto-
davnu i stručnu podršku roditeljima, kao
i stručnu pomoć deci koja se pripremaju
za implantaciju ili su nedovno dobila ko-
hlearni implant i deci koja se navikavaju
na slušanje uz pomoć klasičnih slušnih
amplifikatora. Ovim programom poveza-
na je medicinska (re)habilitacija sa vaspit-
no-obrazovnom delatnošću škole. Kroz
gluvim i nagluvim osobama. Upotreba
računara u nastavi omogućava da se pre-
poznaju sve potrebe učenika i uvaži njihov
individualni razvoj. Škola za oštećene
sluhom – nagluve „Stefan Dečanski“ je
mesto za sve porodice i njihovu decu. To
je škola po meri deteta u kojoj se uvaža-
vaju potrebe pojedinca i njegovi kapaci-
teti razvijaju do maksimuma. Ideja vodilja
u radu škole je da svaki učenik bude
sposoban da aktivno participira u užoj i
široj socijalnoj zajednici i da bude integri-
san u sve nivoe sredine u kojoj živi.
Ukoliko želite da saznate više o Školi za
oštećene sluhom – nagluve „Stefan
Dečanski“, posetite internet stranicu
http://stefandecanski.edu.rs,
a brojne aktivnosti možete da
pratite i na fejsbuk stranici škole.
Škola izdaje časopis „Razvitak“, koji
izlazi jednom godišnje i beleži sve
aktivnosti i događaje u školi.
Danas je škola moderna vaspitno-obra-
zovna institucija u kojoj se, osim gluvih i
nagluvih učenika, školuju i deca sa drugim
oblicima smetnji u razvoju i sa udruženim
smetnjama. Po broju učenika, to je najveća
institucija ovog tipa u regionu, koju po-
hađaju đaci iz Beograda i cele Srbije, jer
postoji mogućnost internatskog smešta-
ja u Dom za decu i omladinu sa ošteće-
njem sluha, na poslednjem spratu zgrade
škole.
Delatnost škole obuhvata: program
rane intervencije, program rehabilitacije
dece sa kohlearnim implantom, predškol-
sko vaspitanje, osnovno i srednjoškolsko
obrazovanje i vaspitanje, specijalističko
obrazovanje i obrazovanje odraslih. Ovim
obrazovni planovi za učenike.
Učenici osnovne škole, pored redovnih
predmeta, imaju i specijalizovane pred-
mete koji pripadaju domenu (re)habilita-
cijskog rada, kao što su muzičke stimula-
cije i stimulacije pokretom. Sa svakim
učenikom radi tim, koji osmišljava indivi-
dualne programe. Tokom nedelje učenici
posećuju slušne i govorne vežbe, audio-
loške i logopedske vežbe.
Rad u srednjoj školi organizovan je u
okviru 16 obrazovnih profila i sedam po-
dručja rada. Srednjoškolsko obrazovanje
i vaspitanje traje od jedne do četiri godine
i usklađeno je sa psihofizičkimmogućno-
stima učenika. Praktična nastava se odvija
u ustanovi i brojnim preduzećima sa
Dodela svetosavske nagrade