Page 36-37 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

®
36
®
37
Akademija srednjoevropskih
škola
Škola za oštećene sluhom – nagluve
„Stefan Dečanski“ je prepoznala potrebu
za širenjem saradnje među školama u
regionu, pa je u školskoj 2012/2013. godini
postala član međunarodne školske mreže
– Akademije srednjoevropskih škola
(Academy of Central European Schools -
ACES) i do sada realizovala tri projekta.
ACES je osnovan 2006. godine i pred-
stavlja mrežu škola iz 15 zemalja iz regiona
centralne i jugoistočne Evrope. Koordina-
tori su Interkulturelles Zentrum sa sedi-
štem u Beču (Austrija) i Nadácia Sloven-
skej sporitel’ne iz Bratislave (Slovačka), a
projekte finansijski podržava Erste fonda-
cija.
Kroz aktivno učestvovanje u dijalogu i
razmeni sa vršnjacima iz drugih zemalja
mladi su imali priliku da uspostavljaju
nove kontakte, razvijaju prijateljstva i
upoznaju se sa različitim pogledima i
načinima razmišljanja drugih ljudi. Mreža
podržava interkulturalno učenje, kao i
povećanje svesti o globalnim odnosima,
kao i evropskim konceptima i perspekti-
vima koji su osnova za ostvarenje evrop-
skog građanstva i zajedničke vizije buduć-
nosti Evrope. Mreža takođe podstiče
inovativne načine podučavanja i učenja
u regionu i posmatra škole kao „organi-
zacije za učenje“, sa željom da doprinese
razvoju kvaliteta u obrazovanju i profe-
sionalne razmene. Ova mreža povezuje
sve aktere obrazovno-vaspitnog procesa
u školi – nastavnike, učenike, roditelje, ali
i predstavnike ministarstava obrazovanja
svih zemalja učesnica, koji su podržali
ovaj program međunarodne školske sa-
radnje.
Škola za oštećene sluhom – nagluve
„Stefan Dečanski“ priključila se ovoj mreži
uspešnom realizacijom projekta, na temu
medijske pismenosti – „Medijski glasovi
za tinejdžere sa posebnim potrebama“, u
saradnji sa Specijalnom školom „Konstan-
tin Paunesku“ (Jaši, Rumunija). Cilj pro-
jekta bio je da poveća vidljivost učenika
sa posebnim potrebama u medijima i
podigne nivo informisanosti i svesnosti
javnog mnjenja o osobama sa posebnim
potrebama. Učesnici projekta bili su
učenici obe partnerske škole i lokalnih
partnerskih škola, uzrasta od 12 do 17
godina.
Projekat nam je omogućio da javnosti
predstavimo potencijale i snage tinejdže-
ra sa posebnim potrebama, korišćenjem
i kreiranjem različitih medija. Da bismo
zainteresovali predstavnike medija i infor-
misali širu javnost, organizovali smo razli-
čite kreativne aktivnosti i pokazali da naši
učenici mogu biti korisni i produktivni
članovi društva. Kako nije bilo mnogo
medijskih izveštaja o tinejdžerima sa po-
sebnim potrebama, napravili smo troje-
zični blog projekta na internetu, na engle-
skom, srpskom i rumunskom jeziku (www.
aces128.blogspot.com), koji je bio izuzet-
no posećen (danas ima oko 31 000 poseta
iz velikog broja zemalja sveta).
MEĐUNARODNA SARADNJA ŠKOLE ZA OŠTEĆENE SLUHOM - NAGLUVE
"STEFAN DEČANSKI"
Dobra praksa kao inspiracija
Piše: mr Iva Urdarević