Page 38-39 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

®
38
®
39
THE SCHOOL ID
In 2017, the School for hearing impaired students “Stefan
Decanski” (Belgrade, Serbia) celebrates 120 years of its work.
The school has received two biggest prizes in education and
special education field – St. Sava prize (by the Ministry of
Education) and the Charter Fund “Prof. Miodrag Matic” (by
the Society of Special Educators and Rehabilitators).
The school is the Resource centre for providing support to
children with different types of developmental difficulties
who are educated in inclusive settings (mainstream schools),
as well as to their families and teachers.
The school offers preschool, elementary and high school
education (in different fields of work) to the students.
The school provides Early Intervention service (for babies
up to the year 3 and their caregivers) which connects medical
rehabilitation with education and upbringing of infants.
The school also offers specialist and adult education.
THE STAFF AND CONTACTS
Principal: Mrs. Leposava Petroviç
68 teachers – special education
teachers, hearing and speech
therapists, audiologists and
teachers of different educational
backgrounds (engineers,
technologists etc.)
Address:
Svetozara Markovica 85,
11 000 Belgrade, SERBIA
Phone: +381 11 2684 167
E-mail: stefan.decanski@sbb.rs
Web site: http://stefandecanski.edu.rs/
Facebook:
Škola za oštećene sluhom-nagluve
“Stefan Dečanski”
Učešćemu projektu učenici su podigli
nivo samopouzdanja, samopoštovanja,
stekli nova iskustva, znanja i veštine. Na
blogu su dokumentovane projektne
aktivnosti i razmenjivane ideje i iskustva
između partnerskih škola. Pomoću
bloga povećana je vidljivost dece sa
van je međunarodni projekat „Drugačiji,
ali isti“. Partnerske škole u realizaciji pro-
jekta bile su SOU „Sveti Sofroni Vračan-
ski“ iz Plovdiva (Bugarska) i Gimnazija iz
Prigorja (Rumunija). Projekat je nagrađen
na konkursu koji je objavila Akademija
srednjoevropskih škola, u februaru 2013.
ovog projekta učenici iz sve tri škole su u
svojim gradovima održali humanitarne
koncerte i sakupljene priloge donirali u
dobrotvorne svrhe.
Trenutno je u toku realizacija četvrtog
projekta, u organizaciji ove školske mreže.
Propozicije konkursa su donekle prome-
njene, pa je akcenat stavljen na aktivizam
u lokalnoj zajednici. Partneri na projektu
„Ruke kao glasovi“ su nam GO Savski
venac i Udruženje tumača za lica ošteće-
nog sluha Srbije (UTLOSS). Projekat
predviđa organizovanje kursa srpskog
znakovnog jezika i kulture gluvih za
učenike iz redovnih škola sa teritorije
naše opštine.
Debatujući Evropu – škole
U školskoj 2013/2014. godini učenici
škole učestvovali su u projektu „Debatu-
jući Evropu: škole“, što je zapravo onlajn
diskusiona platforma, podržana od Evrop-
ske komisije, gde učenici imajumogućnost
da postave pitanja evropskimpolitičarima
i donosiocima odluka, ali i diskutuju sa
svojim vršnjacima na njima značajne teme.
Grupa učenika srednje škole osmislila je i
snimila pitanja, kao kratke video-zapise,
na engleskom jeziku, a da bi naša pitanja
učinili dostupnijim gluvima, omogućili
smo prevod na srpski znakovni jezik, kao
i titlove na engleskom jeziku.
Pitanja su se odnosila na ostvarivanje
različitih prava i načina života gluvih
osoba u zemljama Evropske unije (sistem
obrazovanja gluvih i nagluvih osoba,
prava gluvih i mogućnosti za korišćenje
nacionalnih znakovnih jezika, ostvariva-
nje zdravstvene zaštite, zapošljavanje
gluvih i nagluvih osoba u Evropskoj uniji,
kao i rad na prevazilaženju komunika-
cionih i drugih barijera sa kojima se gluvi
i nagluvi svakodnevno suočavaju). Na
posebnim potrebama u virtuelnom
prostoru.
Na ACES akademiji, u Senecu (Slovačka),
aprila 2013, projekat je nagrađen za
posebna postignuća u oblasti inovativnog
učenja. U Srbiji, juna 2013. godine, proje-
kat je ušao u Bazu znanja Kreativne škole
(http://www.kreativnaskola.rs). U Evropi,
u novembru 2013. godine, projekat je
objavila Evens fondacija (Belgija), u sarad-
nji sa Institutom za medijska istraživanja
i medijsko obrazovanje (Nemačka), u
priručniku „Medijska pismenost u Evropi:
12 dobrih praksi koje će vas inspirisati“
(http://issuu.com/joadriaens/docs/medi-
aliteracymagazine)
U periodu od septembra 2013. do
aprila 2014. godine, u našoj školi realizo-
godine, na temu različitosti („Ja i drugi:
otkrivanje različitosti umeni i okomene“),
odobren je za realizaciju i podržan od
strane ove školske mreže. Tokom realiza-
cije projekta učenici su ispitivali temu
projekta na različite načine, diskutovali
o kulturološkim i lingvističkim različito-
stima, kao i razlikama između gluvih i
čujućih ljudi. Zaključili su da među njima
ima mnogo više sličnosti nego razlika,
kao i da imaju slične probleme, želje i
nadanja.
Naredni projekat „Od srca srcu“, na
temu humanosti, uspešno je realizovan u
školskoj 2015/2016. godini u saradnji sa
OU „Kuzman Josifoski – Pitu“ iz Kičeva
(Makedonija) i JU OŠ „Centar“ iz Tuzle
(Bosna i Hercegovina). Tokom realizacije
Leposava Petrović,
direktorka škole
naša pitanja odgovorili su: David Hay iz
Evropske unije gluvih, Aurélie Baranger,
direktor organizacije Autizam Evropa,
Ádám Kósa, gluvi političar iz Mađarske
i prvi poslanik koji koristi znakovni jezik
u Evropskom parlamentu, Yannis Var-
dakastanis, predsednik Evropskog
foruma invalida. Pitanja naših učenika
objavljena su na sajtu ovog projekta, kao
dve debate: “Kako Evropska unija može
da garantuje prava osoba sa invalidite-
tom?” (How can the EU better guarantee
the rights of people with disabilities? –
na internet adresi http://www.debatin-
geurope.eu/2014/06/26/debating-euro-
p e - s c h o o l s - s e r b i a - p a r t 1 / # .
U6_5kZSSxzM i “Šta možemo da
uradimo da poboljšamo mogućnosti za
zapošljavanje osoba ometenih u razvoju?
(What can be done to improve em-
ployment opportunities for people with
disabilities? – dostupan na veb-strani
h t t p : / / www. d e b a t i n g e u r o p e .
eu/2014/06/26/debating-europe-scho-
ols-serbia-part-2/#.U6_6p5SSxzM.
Kroz projektne aktivnosti učenici su
stekli uvid u činjenicu da je važno imati
proaktivan stav u životu, zastupati svoje
interese i boriti se za ostvarivanje prava i
zadovoljenje ličnih potreba, uz istovreme-
no poštovanje i uvažavanje drugih. Takođe,
pokazali su želju da budu informisani o
tome kako žive gluvi i nagluvi u drugim
zemljama, kako bi napravili poređenje sa
situacijom u Srbiji. Naučili su da ne treba
odustajati pred izazovima, već da treba
da nađu način da prepreke prevaziđu.
Izborom tema, inicijativom da pitanja
prevedu na znakovni i engleski jezik, kao
i odgovornim pristupom pri rešavanju
projektnog zadatka, gluvi i nagluvi učenici
pokazali su visok nivo zrelosti i preduzi-
mljivosti.
Saradnja sa Holi institutom
Tokom 2015. godine, Škola za oštećene
sluhom – nagluve „Stefan Dečanski“ us-
postavila je saradnju sa institucijom iz
SAD-a, Holley Institute’s Carls Family
Village, koja ima dugogodišnju tradiciju
u pružanju različitih vidova podrške
gluvim i nagluvim osobama i njihovim
porodicama.
Amerike i Srbije, mi smo domaćini sličnog
programa, pod nazivom „Znakovni teatar
– međunarodni letnji kamp gluvih i naglu-
vih“. Tokom projekta učenici škole, sa
našim partnerima i gostima iz SAD-a,
pripremiće pozorišnu predstavu na
srpskom znakovnom jeziku, koja će na
kraju biti javno izvedena i predstavljena
zainteresovanoj publici.
Ova saradnja organizovana je zahvalju-
jući angažovanju dr Danijela i dr Branke
Megler i uz podršku Nj.k.v. princeze Ka-
tarine i njene humanitarne fondacije,
kojima se, ovom prilikom, od srca zahva-
ljujemo.
U julu 2015. godine, dve nastavnice
škole, učenica iz predškolske grupe i njena
mama učestvovale su u programu „Poro-
dična nedelja“, i videle kako ova organi-
zacija osnažuje i pruža podršku gluvoj i
nagluvoj deci i njihovim porodicama.
Naredne godine na programu razmene
bile su dve nastavnice i dva učenika
srednje škole, koji su učestvovali u pro-
gramu “Nedelja pozorišta gluvih“, koji je
namenjen gluvim tinejdžerima. Ove
godine, uz podršku naših prijatelja iz