Page 48-49 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

®
48
®
49
slučaj sa otkopavanjem ruda bakra, olova,
površinskih kopova lignita. Ovaj efekat
samo se pojačava njihovom daljom in-
dustrijskom preradom (topionice, valja-
onice, termoelektrane), te ovi metali
postaju deo čestica u ambijentalnom
vazduhu, sposobnih da budu udahnute
i prenete u dublje partije respiratornog
trakta, a samim tim i u krv izloženih
pojedinaca i populacionih grupa (PM
2.5
i PM
10
).
Iz rezultata merenja koncentracija
teških metala u PM
10
frakciji, prezentova-
nih u tabeli, vidi se da su sve srednje go-
dišnje vrednosti za arsen iznad GV defini-
sane nacionalnom legislativom, dok je
koncentracija kadmijuma povećana u
Boru i Zajači.
sredine na zdravlje. U praktičnom smislu,
humani biomonitoring predstavlja praće-
nje toksičnih supstanci, ili njihovih meta-
boličkih produkata u uzorcima humanih
tkiva, kao što je to slučaj sa koncentraci-
jom olova u krvi, arsena u urinu ili kosi,
noktima, kao pokazatelji nedavne izlože-
nosti (biomarkers of exposure). Ako se
želi dokazati da je neka toksična materija,
nakon dugog izlaganja dovela i do pato-
fizioloških tkivnih oštećenja, primenjuju
se biomarkeri efekta, poput prisustva
aminolevulinske kiseline u urinu (dejstvo
dugotrajne izloženosti olovu), na primer.
Kako bismo, ipak, dosegli već uspostav-
ljene EU standarde, barem kad je u pitanju
HBM, neophodno je podizanje određenih
kapaciteta, pre svega, stručnjaka iz oblasti
životne sredine i zdravlja u zjz/ijz, za spro-
vođenje humanog biomonitoringa (usva-
janje novih metoda); Vladinih institucija
za uspostavljanje pravnog okvira za HBM,
harmonizovanjem sa EU regulativom iz
ove oblasti. Za postizanje ovakvih ciljeva,
neophodna je bolja intersektorska saradnja,
sa postavljanjem mreže zavoda i institute
za javno zdravlje u ključnu poziciju, pre
svega zbog njihovih ekspertskih i tehničkih
resursa, negovanih decenijama. Dalje, za
ovaj process je veoma bitno uključivanje
Agencije za zaštitu životne sredine Srbije,
Ministarstva zdravlja, kao i Ministarstva za
zaštitu životne sredine i Ministarstva pro-
svete, nauke i tehnološkog razvoja.
Tabela 1: koncentracije teških metala merenih u PM10 2012. i 2013. godine
Geografski lokalitet
Izvori zagađenja
2012 (ng/m
3
) 2013 (ng/m
3
)
Cd
As
Cd
As
Bor
Rudnici i topionica bakra
5.07 97.0 7.4 64.4
Grabovac
Pepelište termoelektrane
0.44
8.7
0.2
12.9
Lazarevac
Rudnici lignita
0.52
17.9
0.5
29.7
Veliki Crljeni
Rudnici lignita i termoelektrana
0.1
6.4
0.3
18.5
Zajača
Napušteni rudnik antimona i topionica olova
27.5 6.5
Granična vrednost (ng/m
3
)
5.0 6.0 5.0 6.0
MAĐARSKA
RUMUNIJA
ALBANIJA
CRNA GORA
BOSNA I
HERCEGOVINA
HRVATSKA
SRBIJA
Niš
Zajača
ZAJAČA
PASKOVAC
GORNJA BORINA
Beograd
Novi Sad
TENT
Rafinerija Pančevo
Deponija šljake u Zajači
Srbiji nedostaje pravni okvir za konti-
nuirani sistemski tj. institucionalizovani
HBM za populacione grupe izložene
opasnim zagađujućimmaterijama u blizini
kontaminiranih lokaliteta (Hg, As, Pb).
Humani biomonitoring (HBM) je efektiv-
ni instrument za procenu izloženosti
populacionih grupa definisanimnoksama
iz životne sredine, kao i procenu mogućih
javno-zdravstvenih rizika po zdravlje. Od
strane Evropske Komisije, HBM je, 2003.
godine usvojen kao esencijalni element
strategije za procenu uticaja životne
Tekuće međunarodne
aktivnosti
COST IS 1408 Action „Industri-
ally Contaminated Sites and
Health Networks“ (2015-2019),
projekat je podržan od strane
WHO, uz učešće 35 država.
Cilj projekta je
ovladavanje uni-
formnim epidemiološkimmetoda-
ma za kvantifikovanje uticaja kon-
taminiranih lokaliteta na zdravlje
izložene populacije.
Nosioc aktivnosti u Srbiji je In-
stitut za javno zdravlje Srbije
„Batut“.
Ono što se očekuje nakon zavr-
šetka projekta jeste transfer znanja
u okviru zdravstvenih mreža
zemalja učesnica.
VI Ministarska
konferencija za životnu
sredinu i zdravlje
(Ostrava jun 2017)
Usvajanje Deklaracije – usklađi-
vanje sa SDGs.
Na ovoj Konferenciji oblast kon-
taminiranih lokaliteta prvi put je
uvrštena u programske aktivnosti
WHO.
Radi se na definisanju novih in-
dikatora za praćenje zdravstvenog
stanja ugrožene populacije u
okolini velikih deponija i odlagališta
industrijskog otpada.
Zapaženo je aktivno učešće de-
legacije Srbije u pripremi i radu
same Konferencije
Humani biomonitoring kao metoda za praćenje
izloženosti osetljivih populacionih grupa toksičnim
materijama iz životne sredine