Page 50-51 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

®
50
®
51
M
inistarske konferencije
evropskog procesa za
životnu sredinu i
zdravlje, kao I ova- održana u Češkoj Re-
publici, u Ostravi, od 13.do 15. juna ove
godine, predstavljaju jedinstvenu inter-
sektorsku stratešku platformu radi pribli-
žavanja relevantnih sektora i partnera, sa
zadatkom definisanja politika i akcija iz
domena životne sredine i zdravlja, pruža-
nja podrške sprovođenju efektivnih poli-
tika zasnovanih na dokazima, kao onim
akcijama kojima se postiže napredak u
očuvanju životne sredine, zdravlja i opšteg
blagostanja u evropskom regionu Svetske
zdravstvene organizacije.
Definisanje prioriteta iz
oblasti životne sredine i
zdravlja u Evropi u 21.veku
Skoro million i po smrti godišnje u ze-
mljama Evropskog regiona Svetske zdrav-
stvene organizacije uzrokovano je rizicima
iz životne sredine koje je bilo moguće
izbeći i/ili eliminisati. U cilju prevencije
ovakve statistike, neophodno je nastaviti
i pojačati postojeće napore usmerene na
ključne determinante zdravlja,
pokaza-
telje zagađene životne sredine
, kao što
su:
• zagađenje vazduha;
• neadekvatno
vodosnabdevanje
i sanitacija;
• opasne hemikalije;
• otpad i kontaminirani
lokaliteti i
• klimatske promene.
Stari i novi izazovi
Budžetska ograničenja zemalja članica,
socioekonomska i rodna nejednakost,
ekstremni klimatski događaji, povećana
incidenca nezaraznih oboljenja, starenje
populacije i migratorna kretanja u samom
regionu i izvan istog, do sada bez prese-
dana, značajno uvećavaju nabrojane
izazove. Kompleksnost odnosa između
bioloških, demografskih, ekonomskih,
društvenih činilaca, kao i činilaca životne
sredine, ukazuju na potrebu za unapre-
đenje rezilijentnosti zajednica na fizičke,
prirodne i društvene pritiske 21.veka.
Učesnici Šeste ministarske konferencije
za životnu sredinu i zdravlje raspravljaće
o novim odgovorima na ove višestruke
izazove, uzimajući, pri tome, u obzir nove
dokaze koji demonstriraju činjenice da je
očuvanje životne sredine ključno za op-
stanak čovečanstva. Stručnjaci će se,
takođe, fokusirati i na:
• prekograničnu prirodu izazova za-
gađene životne sredine;
• lokalne zajednice i gradove;
• značaj identifikovanja vulnerabilnih
populacionih grupa izloženih pome-
nutim izazovima;
• potrebi za uključivanje široke lepeze
zainteresovanih strana i civilnog
društva.
Partnerstva za globalne
ciljeve
Fokusiranjem na kreiranje okruženja
otpornog na krupne izazove (što je,
ujedno i jedan od stubova politike SZO
regiona Evrope Health 2020 – Šesta mi-
nistarska konferencija ima za cilj da evrop-
ski proces za životnu sredinu i zdravlje
definiše kao platformu za implementaci-
ju odabranih i relevantnih zdravstvenih
postignuća i ciljeva utvrđenih u okviru
2030. agende održivog razvoja u Regionu
Evrope. Organizator Konferencije je SZO
Regiona Evrope u saradnji sa UNECE
(United Nations Economic Commission
for Europe) i UNEP (United Nations Envi-
ronment Programme), uz velikodušnu
finansijsku podršku domaćina Konferen-
cije, Vlade Češke Republike i Moravsko-
Šleskog regiona, kao i grada Ostrave.
Usvajanje Ostrava deklaracije
i razlike u odnosu na Parma
deklaraciju (2010)
Radi podsećanja, valja spomenuti četiri
stuba prethodne Deklaracije o životnoj
sredini i zdravlju iz Parme (2010). Naime,
osnov za delatnost bila su četiri regional-
na prioritetna cilja:
RPG1:
VODA I SANITACIJA
RPG2:
FIZIČKA AKTIVNOST, TRAUMA-
TIZAM I GOJAZNOST DECE
RPG3:
KVALITET AMBIJENTALNOG
VAZDUHA I VAZDUHA ZATVORENOG
PROSTORA I UTICAJ NA ZDRAVLJE IZLO-
ŽENIH POPULACIONIH GRUPA
RPG4:
IZLOŽENOST HEMIKALIJAMA
S obzirom na to da je za ciljeve Parma
deklaracije bio jasno definisan rok za
dostizanje postavljenih ciljeva (2015),
kao i da je bilo jasno da nisu sve države
članice u stanju da pravovremeno izađu
na kraj sa tim izazovima, Deklaracija
usvojena u Ostravi ukazuje na činjenicu
da će svaka DČ sama utvrditi dinamiku
i kapacitete za ostvarivanje novih ciljeva,
i to iz sledećih oblasti, a u skladu sa de-
finisanom Agendom održivog razvoja
do 2030:
• Zagađenje vazduha;
• Neadekvatno vodosnabdevanje i
sanitacija;
• Opasne hemikalije;
• Otpad i kontaminirani lokaliteti i
• Klimatske promene.
Delegaciju Ministarstva zdravlja na
Ministarskoj konferenciji zvanično je za-
stupao državni sekretar doc. dr Ferenc
Vicko.
ŠESTA MINISTARSKA KONFERENCIJA O ŽIVOTNOJ SREDINI I ZDRAVLJU
Usvojena Ostrava deklaracija
Piše: prim.mr sci.med. Brasnislava Matić
Institut za javno zdravlje Srbije „Batut“, Beograd
Dr Zuzana Jakab, regionalni direktor
WHO za Evropu
Za zdraviju životnu sredinu