Page 52-53 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

®
52
®
53
S
rpsko lekarsko društvo, koje obe-
ležava 145. godinu trajanja, u
znaku je umetnosti, kulture i
humanosti. Na dan osnivanja, 22. aprila
2017. godine, bili smo u Srpskom narod-
nom pozorištu u „Srpskoj Atini”. Lekari
Srbije udružili su svoje umetničke talente
i na mestu gde Umetnička sekcija Vojvo-
dine već tradicionalno obeležava ovaj
datum otvorili izložbu slika, skulptura i
fotografija, održali svečanu akademiju –
dobrotvorni koncert za Dom u Veterniku
a naša nova knjiga, „slikopis”
Lekari u
umetnosti, kulturi i humanosti Srbije po-
četkom XXI veka
(promovisana toga dana)
autora akad. med. Vladimira Jokanovića
bila je osobiti orijentir umetničkih deša-
vanja. Govori o lekarima koji slikaju, foto-
grafišu, vajaju, bave se pisanom reči, sviraju,
pevaju... Ostvareni lekari otkrivaju umet-
ničku stranu svoje ličnosti. A taj umetnič-
ki dar lekara odavno je počeo da uspešno
otkriva i bodri ih u javnom nastupu u
najvećoj meri sam autor knjige dr V. Joka-
nović.
U svim umetničkim događanjima
imamo veliku podršku potpredsednika
SLD prof. dr Dragana Dankuca, koji je
istovremeno i predsednik DLV SLD, pa je
ova godišnjica lepa prilika da mu se javno
zahvalimo. Iskrena i trajna briga za baš sve
što lekari umetnici cele Srbije rade nema
svoju cenu. To da je Klinika za uho, grlo i
nos u Novom Sadu u kojoj radi čuvena
po svojoj ljubaznosti i toplom prijemu
pacijenata, deo je upravo ovog odnosa
prema lekarima i shvatanja potrebe da se
pre svega mora među svojim kolegama
humano ponašati i biti čovek. A kolege
članovi Srpskog lekarskog društva to
znaju da cene. Njegova ideja da članove
Skupštine SLD posle umetničkih do-
gađanja 22. aprila 2017. u Srpskom
narodnom pozorištu pozove u
Sremske Karlovce o tome najbolje
govori.
Slava Srpskog lekarskog društva
obeležena je ove godine na poseban
način. Oplemenjena je izložbom
umetničkih fotografija „Ad manum
medici XI“ koju je priredila Podružni-
ca Zaječar (sa dr Emilom Vlajićem,
dugogodišnjim organizatorom ove
manifestacije na čelu) sa Sekcijom za
umetnost, kulturu i humanost SLD.
Izložba, koju je otvorio dr V. Jokanović,
donela je toliko neophodnu umetnič-
ku i ljudsku toplinu i potvrdila da nam
upravo ovakva događanja puno ne-
dostaju.
Drugi veliki utisak jesu javno izgo-
vorene reči dobitnika nagrada za izu-
zetan uspeh na studijama medicine i
stomatologije na fakultetima u Beo-
gradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu
i Kosovskoj Mitrovici.
Najuspešniji među najmlađim ko-
legama po srednjoj oceni, dr Stefan
Dugalić iz Beograda, govoreći o načinu
na koji je studentski indeks ispunio
samim desetkama je rekao: „To je za-
htevalo mnogo, mnogo truda, rada,
mnogo odricanja pre svega. Medicina
nije samo fakultet –medicina je način
života. Mi dajemo sve od sebe da
bismomogli da radimo posao koji smo
izabrali”.
„Nagrada za životno delo” akad. med.
Vladimiru Jokanoviću iz Novog Sada,
zatim „Zlatno pero” kardiologu prof.
dr Goranu Milašinoviću iz Beograda
(sa već sedam književnih dela) i
„Nagrada za organizaciju zdravstvene
službe” prof. dr Rajku Joviću, spec. ORL
iz Novog Sada – članovima naše
Sekcije ovog Đurđevdana uz uspelu
izložbu umetničkih fotografija, samo
su naša najnovija ostvarenja i uspesi.
Nabrojmo i ostalo: izložba umetničkih
dela krajem oktobra 2016. u ogranku
SANU u Novom Sadu, dobrotvorni
koncerti i izložbe u Narodnom pozo-
rištu u Beogradu (16. decembra 2016)
i Zadužbini Ilije M. Kolarca (16. marta
2017), kao i najnovije u Srpskom na-
rodnom pozorištu u Novom Sadu (22.
aprila 2017) svedoče o značaju umet-
nosti, kulture i humanosti za lekarsku
profesiju koju negujemo kroz naše dve
sekcije, zapravo sve vreme i sve radeći
– zajedno. Sve to je urađeno za šest
kalendarskihmeseci. Knjiga o lekarima
koju smo promovisali 22. aprila o
značaju ovoga najbolje trajno svedoči.
Dopunićemo je još nekom novom za
neki novi Đurđevdan u Srpskom lekar-
skom društvu.
I na kraju treba reći: Kod lekara
pacijenti otvaraju dušu, ali postoje
mesta na kojima svoju dušu moramo
mi sami otvoriti!
Dr Slavica Žižić Borjanović
Đurđevdan Srpskog lekarskog društva
u znaku umetnosti, kulture i humanosti
Drage koleginice i kolege,
Veliko je zadovoljstvo u ovom skučenom prostoru gledati divne
prizore koje ste nam doneli i osvežili tmurni đurđevdanski ambi-
jent u oblačnom i kišovitom Beogradu. Visoko cenim vaš trud što
ste iz Zaječara zaputili vaše radove ovamo u Beograd. U najavi
vaše izložbe napisaste: „foto-amateri izlažu”. Prema onome što
sam video, daleko ste kročili iz amaterizma. Bez imalo ulagivanja,
kao dobar poznavalac fotografske umetnosti mogu odgovorno
reći da je veliki deo izloženih eksponata delo majstora umetničke
fotografije. Voleo bih da ove fotose imam u ambijentu gde živim,
da odmaram oči i uživam u svetu koji ste nam predočili vašim
fotosima. Hvala vam što ste na ovim panoima doneli sekvence
života sela, impresivna lica starica, prekrasan snimak ptice u letu,
pokazali Ajfelov toranj, ulice evropskih gradova i seoski ambijent
Zlatibora, Stare planine i drugo. Hvala vam što ste u vašem na-
stojanju uneli i ovu vrstu umetnosti u medicinu. Bez umetnosti i
humanosti medicina je „grub zanat sa bojom krvi i mirisom gnoja”.
Hteo bih vas upoznati sa činjenicom da je prve napise o foto-
grafiji „kao čudu savremene tehnike” objavio u novosadskoj „Danici”
naš kolega dr Jovan Andrejević Joles davnih četrdesetih godina
XIX veka. Medicina i umetnost „druguju milenijuma”, mi samo
nastavljamo tu humanu tradiciju. Želim da se našoj Sekciji pri-
družuju mladi lekari sa novim idejama i elanom ostvare naše geslo
„Budimo bolji od sebe”. Istrajmo na tom putu. Hvala vam još jednom.
Akad. med. Vladimir Jokanović
Izložba
Na konkurs je prispelo 96 fotogra-
fija, od kojih je prihvaćeno 60 koje su
premijerno prikazane na izložbi 6.
maja 2017. na dan slave SLD. Nezavi-
san žiri dodelio je nagrade i zahvalni-
ce najboljima. One su uglavnom i lično
uručene kolegama istog dana u vidu
uramljenih sopstvenih radova, kao
nagrade. Dr Emil Vlajić i Ana Vlajić iz
Zaječara postavili su celu izložbu koja
se seli u Zaječar da bi bila spremna za
otvaranje na Timočkimmedicinskim
danima od 11 do 14. maja 2017.
godine.
Ad manum medici XI (2017)
Nagrađene fotografije
Zlatna plaketa
Zagorka Maksimović (Beograd)
Brest 1
Srebrna plaketa
Kornelia Đaković Švajcer (Sremska
Kamenica)
Grnčar
Ana Vlajić (Beograd)
Unnamed
Bronzana plaketa
Predrag Gajić (Beograd)
Ćaskanje
Marija Kržanović (Zaječar)
Upozna-
vanje terena
Anica Župunski (Novi Sad)
Zagrljaj
Pohvala
Gordana Velojić (Zaječar)
Inspiracija
Maja Radanović (Novi Sad)
Predah
Vera Najdanović Mandić (Zaječar)
Vodeni žbun
145.
Akad. med. Vladimir Jokanović prima Nagradu za životno delo
Јосиф Холец
Владан Ђорђевић
Петар Остојић
Бернхард Брил
Јован Машин
Младен Јанковић
Јован Валента
Председник
Аћим Медовић
Ђорђе Клинковски
Илија Ранимир
Марко Полак
Јосиф Панчић
Сава Петровић
Панајот
Папакостопулос.
Reč na otvaranju: