Page 6-7 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

®
6
®
7
Piše: prof. dr Ida Jovanović,
šef Odeljenja kardiologije Univerzitetske dečje klinike u Beogradu,
član Royal Medical Board-a.
U
Beogradu je od 21. do 23.
juna održana sada već tra-
dicionalna 8. Konferencija
Srpske Medicinske Dijaspore (SDMC).
Nj.K.V. princeza Katarina Karađorđević je
idejni tvorac i pokrovitelj, a
Fondacija
Princeze Katarine
je organizator ovog
skupa. Ključni motiv je u početku bio
stvaranje i održavanje veza ne samo sa
našim ljudima koji rade u eminentnim
medicinskim centrima, već i dovođenja
inostranih stručnjaka iz različitih oblasti
medicine. Tokom tri dana Konferencije,
800 posetilaca je imalo priliku da učestvu-
je u sesijama i radionicama, a i da razmeni
iskustva sa stranim gostima prilikom nji-
hovih poseta našim bolnicama.
Osmišljavanje programa i pozivanje
gostiju je od prve konferencije vodio Kra-
ljevski medicinski odbor, čiji su članovi
naši vodeći stručnjaci iz različitih oblasti
medicine, a pre svega
prof. dr Ida Jova-
nović
, dečji kardiolog i
prof. dr Aleksan-
dar Ljubić
, ginekolog. Moto ove neobič-
ne, multidisciplinarne konferencije je
pozivanje eksperata iz Sveta, pre svega
lekara iz dijaspore, sa ciljem donošenja
najsavremenijih trenova u medicini, kao
i povezivanja lekara i ustanova sa eminen-
tnim centrima širom sveta. Time se otva-
raju brojne mogućnosti. Pre svega, upu-
ćivanje mladih lekara na edukaciju,
dovođenje eksperata u Srbiju, koji bi radili
kompleksne intervencije sa našim lekari-
ma i obučavali cele timove u dijagnostici
i lečenju teških bolesti. Takođe, strane
kolege uvek ostavljaju našim lekarima
mogućnost konsultacije po pitanju izra-
zito kompleksnih i retkih bolesti.
Kako to obično i biva, prijatelji koje smo
pozvali na samom početku, ostali su nam
verni do sada. Navešćemo nekoliko izu-
zetnih primera.
Prof. dr Dušica Babović-
Vuksanović
, šef kliničke genetike Mayo
klinike, dolazi svake godine i stručno
OSMA KONFERENCIJA SRPSKE MEDICINSKE DIJASPORE
(Serbian Diaspora Medical Conference)
podržava razvoj kliničke genetike Univer-
zitetske dečje klinike u Beogradu. Prof.
Babović-Vuksanović je učestvovala u
edukaciji
doc. dr Gorana Čuturila
na
Mayo klinici, koji je šef Službe klliničke
genetike u Univerzitetskoj dečjoj klinici i
trenutno je vodeći stručnjak u ovoj oblasti.
Pored toga, zajedno sa isto tako divnim
prijateljem,
prof. dr Vesnom Garović
,
dovodi veliki broj svojih američkih prija-
telja. Lekari koji prelaze veliki put preko
Atlantika iz vodećeg svetskog i američkog
medicinskog centra, klinike Mayo, svake
godine dolaze u sve većem broju. Zbog
zaista velikog odziva naših, sada već pri-
jatelja iz Mayo klinike, ovogodišnja kon-
ferencija je simbolično nazvana
„Dani
Mayo klinike u Srbiji“.
Sledeći divan primer je
prof. dr Tanja
Stanković – Taylor
, koja je pre odlaska iz
naše zemlje radila na Univerzitetskoj
dečjoj klinici kao hematolog. Odlaskom
u Birmingemu UjedninjenomKraljevstvu,
počela se intenzivno baviti bazičnom
naukom u oblasti genetike leukemija, po-
stigavši izuzetan ugled u veoma konku-
rentnoj sredini. U prilog ovome, dovoljno
govori činjenica da je izabrana za naučni-
ka godine u UjedinjenomKraljevstvu. Kao
naš lični prijatelj, ona svake godine zajedno
sa prof. dr Draganom Janjić, šefomHema-
Ekskluzivno
Znanjem i saradnjommeđu lekarima bolest se pobeđuje
Kraljevski par Karađorđević, Prestolonaslednik Aleksandar
i Princeza Katarina, i Mirjana Andrejević Kry, predsednica Društva Srpskih
lekara i stomatologa Nemačke